ประวัติสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

 

       สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เปิดทำการเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2514 โดยมีหม่อมเจ้ายุธิษเฐียร สวัสดิวัฒน์ เป็นกงสุลใหญ่คนแรก เดิมเช่าอาคารเลขที่ 3450 Wilshire Blvd.,Los Angeles, CA  เป็นที่ทำการจนกระทั่งปี พ.ศ. 2526 สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้จัดซื้ออาคารเลขที่ 801 N. LaBrea Ave., Los Angeles,CA 90038 เป็นที่ทำการ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2526 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดซื้ออาคารที่ทำการปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 611 N. Larchmont Blvd.,Los Angeles, CA 90004 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2539 เพื่อให้เป็นศูนย์รวมสำนักงานต่าง ๆ ของไทยในต่างประเทศ  โดยมี ฯพณฯ นายประจวบ ไชยสาส์น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น) เป็นประธานเปิดที่ทำการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2540 ปัจจุบันมีสำนักงานทั้งหมด 5 สำนักงานตั้งอยู่ภายในอาคาร ได้แก่ 1. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 2. สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 3. สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  4. สำนักงานส่งเสริมการลงทุน และ 5. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร

 

รายชื่อกงสุลใหญ่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

            1. หม่อมเจ้ายุธิษเฐียร สวัสดิวัฒน์                         ระหว่าง พ.ศ. 2514-2516

            2. นายประสงค์ สุวรรณประเทศ                              ระหว่าง พ.ศ. 2517-2518

            3. นายสักขี วาสักศิริ                                            ระหว่าง พ.ศ. 2519-2522

            4. นายสมจริง จาริโมภาส                                     ระหว่าง พ.ศ. 2522-2523

            5. นายประทีป โศจิรัตน์                                         ระหว่าง พ.ศ. 2523-2525

            6. นายสนอง จารุภัตติ์                                          ระหว่าง พ.ศ. 2525-2528

            7. นายสุเมธ วสันตพฤกษ์                                     ระหว่าง พ.ศ. 2528-2531

            8. นายวิทย์ รายนานนท์                                        ระหว่าง พ.ศ. 2531-2533

            9. นายศักดิ์สิทธ์ ศรีสอน                                       ระหว่าง พ.ศ. 2533-2537

            10. นายสุพจน์ ธีรเกาศัลย์                                     ระหว่าง พ.ศ. 2538-2542

            11. นายปิยวัชร นิยมฤกษ์                                      ระหว่าง พ.ศ. 2543-2545

            12. นายอิสินธร สอนไว                                         ระหว่าง พ.ศ. 2545-2549

            13. นายจักร บุญ-หลง                                           ระหว่าง พ.ศ. 2549-2552

            14. นายดำรง ใคร่ครวญ                                         ระหว่าง พ.ศ. 2552 - 2555

            15. นายเจษฎา กตเวทิน                                        ระหว่าง พ.ศ. 2555 - 2559

            16. นายธานี แสงรัตน์                                            ระหว่าง พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on