ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
 


ประกาศการราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบแสงสว่างอาคารที่ทำการ สกญ.

ประกาศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในต่างประเทศ

ประกาศราคากลาง ค่าเช่าสถานที่จัดงานวันชาติประจำปี๒๕๖๐

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดรับแขกบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ จำนวน 2 ชุด

 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on