Follow us on
       
 
 
นานาสาระกับกงสุล
 

ชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

               เมื่อกล่าวถึงเดือนเมษายน หลายคนคงจะนึกถึงวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย จริงๆ ยังมีอีกสิ่งสำคัญของชายไทยที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว นั่นก็คือ “การเกณฑ์ทหาร” หรือที่ภาษาราชการ เรียกว่า “การตรวจเลือกทหาร” ซึ่งตามกฎหมายแล้วชายที่มีสัญชาติไทยทุกคนมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเอง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ต้องถูกลงโทษปรับหรือจำคุก หรือตามแก้ปัญหากันในภายหลัง จึงขอนำสาระเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร โดยเฉพาะการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของผู้ที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศมาแบ่งปันกัน

การลงบัญชีทหารกองเกิน (การขึ้นทะเบียนทหาร)

              ชายที่มีสัญชาติไทยเมื่อมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ (อายุย่างเข้า 18 ปี) ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินตามภูมิลำเนาของบิดา หรือที่เรียกว่า ภูมิลำเนาทหาร โดยติดต่อหน่วยสัสดีเขตหรืออำเภอที่บิดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เช่น ในปี พ.ศ. 2559 ผู้ที่มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ (อายุย่างเข้า 18 ปี) คือ ผู้เกิด พ.ศ. 2542 ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน โดยลงบัญชีได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และเมื่อดำเนินการแล้วจะได้รับใบสำคัญทหารกองเกิน หรือที่เรียกว่า สด. 9 หากไม่สามารถไปได้ด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน (ควรเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง) หากพ้นกำหนดถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนมีความผิดตามกฎหมาย

การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

              ชายไทยที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว เมื่อมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (อายุย่างเข้า 21 ปี) ให้ไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารที่หน่วยสัสดีเขตหรืออำเภอที่มีภูมิลำเนาทหารภายในปี พ.ศ. นั้น เพื่อเข้ารับ   การตรวจเลือกทหารในเดือนเมษายนของปี พ.ศ. ถัดไป เช่น ผู้เกิด พ.ศ. 2539 จะมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. 2559 ให้ไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร หรือที่เรียกว่า สด. 35 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559     เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารในเดือนเมษายน 2560 หากไม่สามารถไปรับหมายเรียกได้ด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน (ควรเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง) หากพ้นกำหนดถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน มีความผิดตามกฎหมาย

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร (ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)

            ในเดือน เม.ย. ของทุกปี จะเป็นช่วงที่มีการตรวจเลือกทหาร หรือ การเกณฑ์ทหารตามเขตและอำเภอต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งชายไทยที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร แต่ไม่สามารถไปตรวจเลือกทหารตามวันเวลาที่กำหนด เนื่องจากกำลังศึกษาในต่างประเทศ ให้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารที่หน่วยสัสดีเขตหรืออำเภอที่มีภูมิลำเนาทหาร โดยให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นดำเนินการ ซึ่งโดยปกติแล้วจะได้รับการผ่อนผันตามจำนวนปีใช้ศึกษาตามหลักสูตรจนกว่าจะจบการศึกษา และยกเว้นให้ไม่ต้องมาแสดงตนในวันเกณฑ์ทหาร

             สำหรับเอกสารที่จะต้องใช้ยื่นขอผ่อนผันเกณฑ์ทหารกับหน่วยสัสดีเขตหรืออำเภอที่มีภูมิลำเนาทหาร  นอกจาก สด.9 และ สด.35  ตลอดจนหลักฐานแสดงตนอื่นๆ จำพวกบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านแล้วนั้น ยังมีเอกสารสำคัญที่จะต้องยื่นประกอบด้วย คือ (1) หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษา พร้อมคำแปลภาษาไทย และ (2) หนังสือรับรองของสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่กำลังศึกษาอยู่

             การออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการตรวจเลือกทหารหรือการเกณฑ์ทหารจึงเป็นอีกบริการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะทำเรื่องขอผ่อนผันและกำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 13 รัฐในเขตกงสุล คือ แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด เนวาดา นิวเม็กซิโก มอนทานา ยูทาห์ วอชิงตัน ไวโอมิง  อลาสกา อริโซนา โอเรกอน ไอดาโฮ ฮาวาย

             ผู้ที่จะขอหนังสือรับรองของสถานสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองในวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตั้งอยู่ที่ 611 North  Larchmont Boulevard, Floor 2, Los Angeles, CA90004 ยื่นเอกสารเวลา 09.00 – 12.00 น. และรับหนังสือรับรอง เวลา 13.00 – 16.00 น. ของวันทำการถัดไป หรือผู้ที่อยู่ต่างรัฐและไม่สะดวกเดินทาง สามารถดำเนินการได้ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องเตรียมได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org (เลือกหัวข้อ “นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์” จากแถบเมนูด้านซ้ายมือ และเลือก “การขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร”)  

              ส่วนผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การลงบัญชีทหารกองเกิน (การขึ้นทะเบียนทหาร) การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร (ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)         ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลที่ 

       - กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (โทรศัพท์ 02 – 2233259 และเว็บไซต์ http://www.sussadee.com/ )

       - หน่วยสัสดีเขตหรืออำเภอที่มีภูมิลำเนาทหาร (ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของสัสดีจังหวัด และสัสดีเขตหรืออำเภอทั่วประเทศได้ที่  http://www.sussadee.com/TEL_thailand.pdf

---------------------------------

                                                                                                            สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

ที่มาข้อมูล

  1. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
  2. http://www.sussadee.com/   (กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน)
  3. http://www.engrdept.com/Burachat/sadsadee_army.htm   (สายด่วนสัสดี: คู่มือสำหรับเยาวชนในการเข้ารับราชการทหาร)

หมายเหตุ บทความนี้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน จึงขอสงวนสิทธิ์ที่บุคคลใดจะนำไปใช้อ้างอิง

 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77