Follow us on
       
 
 
นานาสาระกับกงสุล
 

การใช้พาสพอร์ตสำหรับผู้มี 2 สัญชาติและถือพาสพอร์ต 2 เล่ม

        “มี 2 สัญชาติแล้วก็มีพาสพอร์ต 2 เล่ม ทั้งไทยและอเมริกัน เวลาไปเมืองไทยให้ใช้พาสพอร์ตเล่มไหนดี” เชื่อว่าหลายท่านคงได้ยินคำถามนี้บ่อยครั้ง หรืออาจเคยเป็นผู้ตั้งคำถามนี้เอง ซึ่งต้องถือว่าเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบที่ตายตัวแน่นอน วันนี้จึงขอนำข้อแนะนำการใช้พาสพอร์ตสำหรับผู้มี 2 สัญชาติและถือพาสพอร์ต 2 เล่มมาแบ่งปันกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่มีทั้งพาสพอร์ตไทยและอเมริกัน

       หลักการใช้พาสพอร์ตที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมือง คือ ผู้เดินทางใช้พาสพอร์ตเล่มใดเข้าประเทศ ต้องใช้เล่มเดียวกันนั้นเดินทางออกประเทศ เช่น หากเดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้พาสพอร์ตไทย ก็ต้องใช้พาสพอร์ตไทยสำหรับการเดินทางออก หรือ กรณีเดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้พาสพอร์ตอเมริกันก็ต้องใช้พาสพอร์ตอเมริกันเดินทางออก

       เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือที่เรียกว่า เจ้าหน้าที่ ตม. ที่สนามบินสุวรรณภูมิจะไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางใช้พาสพอร์ตต่างเล่มในการเข้า – ออกประเทศไทย เนื่องจากจะทำให้การบันทึกข้อมูลการเดินทาง   เข้า – ออกประเทศไทยในฐานข้อมูลการตรวจคนเข้าเมืองไม่สมบูรณ์ อาจสร้างความสับสนและนำไปสู่ความผิดฐานเข้า – ออกเมืองผิดกฎหมายหรืออยู่พำนักเกินกำหนดแก่ผู้เดินทางเองได้ เช่น ใช้พาสพอร์ตอเมริกันแจ้ง     เข้าเมืองและใช้พาสพอร์ตไทยแจ้งออกเมือง พาสพอร์ตอเมริกันก็จะไม่ได้รับการบันทึกเดินทางออก ซึ่งอาจทำให้ฐานข้อมูลปรากฏว่า ผู้เดินทางนั้นอยู่เกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต

       พาสพอร์ตไทยควรมีอายุการใช้งานก่อนการเดินทางเข้า – ออกประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 6 เดือน มิฉะนั้น สายการบินอาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องบินได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านพำนักอยู่ในอเมริกา และพาสพอร์ตไทยหมดอายุหรือมีอายุการใช้งานน้อยกว่า 6 เดือน และจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน ไม่สามารถทำและรอรับพาสพอร์ตไทยเล่มใหม่ได้ทัน สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกเอกสารการเดินทางที่เรียกว่า “หนังสือสำคัญประจำตัว” หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “C.I.” ย่อมาจาก Certificate of Identity  หรือบางท่านอาจจะเรียกว่า หนังสือเดินทางฉุกเฉิน สำหรับให้ใช้แทนพาสพอร์ตเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่ ตม. จะพิจารณาตรวจคนเข้าเมืองให้ได้ แม้ว่าพาสพอร์ตไทยเล่มเดิมจะหมดอายุไปแล้ว

        ส่วนข้อสงสัยที่ว่าเวลาเข้า – ออกประเทศไทยใช้พาสพอร์ตไทย แล้วเวลากลับมาอเมริกาก็ใช้พาสพอร์ตอเมริกันเข้าเมืองจะมีปัญหาอะไรที่สนามบินหรือไม่ ต้องขอบอกว่าเรื่องการอนุญาตให้เข้าเมืองของอเมริกาเป็นอำนาจของหน่วยงานที่เรียกว่า US Customs and Border Protection (CBP) ทำหน้าที่เหมือน ตม. ของไทย และมีเจ้าหน้าที่ประจำตามสนามบินต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ CBP ที่ตรวจพาสพอร์ตของท่านที่สนามบินอาจมีข้อซักถาม เช่น เดินทางมาจากไหน ไปอยู่มากี่วัน และอาจขอดูตราประทับเข้าเมืองของไทย (ซึ่งในกรณีนี้ไม่มีตราประทับเข้าเมืองของไทยในพาสพอร์ตอเมริกัน) รวมทั้งอาจมีคำถามอื่นๆ เพิ่มเติมก็เป็นได้ ส่วนจะมีข้อขัดข้องในการกลับเข้าอเมริกาของท่านหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ CBP

        ในกรณีที่ท่านใช้พาสพอร์ตอเมริกันเข้าประเทศไทย ท่านจะได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดในฐานะชาวต่างชาติ ซึ่งผู้ถือพาสพอร์ตอเมริกันจะได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยได้  ไม่เกิน 30 วันเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือขอรับการตรวจลงตรา แต่หากประสงค์จะอยู่พำนักเกินกว่านั้น ก็จำเป็นต้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อนเดินทางไปประเทศไทย ซึ่งท่านสามารถขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยวได้ โดยวีซ่าท่องเที่ยวนั้นมี 2 ประเภท คือ

                     (1)   วีซ่าท่องเที่ยวแบบเข้าครั้งเดียว (Single Entry Tourist Visa) ค่าธรรมเนียม 40 ดอลลาร์สหรัฐ จะได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยได้ไม่เกิน 60 วัน แต่สามารถขอขยายเวลาพำนักได้อีก 30 วัน (รวมเป็น 90 วัน) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งการอนุญาตให้ขยายเวลาพำนักเป็นอำนาจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (วีซ่าประเภทนี้มีอายุการใช้งาน 90 วัน หมายความว่า ท่านต้องใช้เดินทางเข้าประเทศไทยภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับวีซ่า)

                     (2)  วีซ่าท่องเที่ยวแบบเข้า – ออกหลายครั้ง (Multiple Entry Tourist Visa) ค่าธรรมเนียม 200 ดอลลาร์สหรัฐ ในแต่ละครั้งที่เข้าประเทศไทยจะได้รับอนุญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 60 วัน (วีซ่าประเภทนี้มีอายุการใช้งาน 180 วัน หมายความว่า ท่านต้องใช้เดินทางเข้า – ออกประเทศไทยภายใน 180 วันนับจากวันที่ได้รับวีซ่า)

                     (3)  วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวเพื่อเยี่ยมญาติ แบบเข้าครั้งเดียว (Single Entry Non – Immigrant Visa) ต้องนำหลักฐานแสดงความเป็นคนไทย เช่น บัตรประชาชนไทย หนังสือเดินทางไทย มาแสดงตอนยื่นขอวีซ่าด้วย ค่าธรรมเนียม 80 ดอลลาร์สหรัฐ จะได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน หากจะพำนักเกินกว่านั้น จะต้องขอขยายเวลากับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งการอนุญาตให้ขยายเวลาพำนักเป็นอำนาจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (วีซ่าประเภทนี้มีอายุการใช้งาน 90 วัน หมายความว่า ท่านต้องใช้เดินทางเข้าประเทศไทยภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับวีซ่า)

                     (4)  วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวเพื่อเยี่ยมญาติ แบบเข้า – ออกหลายครั้ง (Multiple Entry Non – Immigrant Visa) ต้องนำหลักฐานแสดงความเป็นคนไทย เช่น บัตรประชาชนไทย หนังสือเดินทางไทย มาแสดงตอนยื่นขอวีซ่าด้วย ค่าธรรมเนียม 200 ดอลลาร์สหรัฐ ในแต่ละครั้งที่เข้าประเทศไทยจะได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน (วีซ่าประเภทนี้มีอายุการใช้งาน 1 ปี หมายความว่า ท่านต้องใช้เดินทางเข้าประเทศไทยภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับวีซ่า)

          ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการขอวีซ่าได้ที่ www.thaiconsulatela.org หรือโทรศัพท์สอบถามที่ 323 – 9629574 สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้ดูรายละเอียดได้ที่ www.immigration.go.th หรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วน 1178 (หมายเลขในประเทศไทย) และ 02 – 1419889 (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ)

 ---------------------------------

                                                                                            สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

                                                                                                           15 มีนาคม 2559

 

ที่มาข้อมูล

  1. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
  2. http://www.consular.go.th/main/
  3. http://www.immigration.go.th/
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77