Follow us on
       
 
 
นานาสาระกับกงสุล
 

การทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยในต่างประเทศ

          ท่านทราบหรือไม่ว่ามีบริการทำบัตรประชาชนในต่างประเทศแล้ว และการมีบัตรประชาชนมีข้อดีอย่างไร สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมไขข้อข้องใจให้ทุกท่านทราบ

          บัตรประชาชน ถือเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเพื่อใช้พิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคล และใช้ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือภาคเอกชน เช่น การสมัครงาน การติดต่อธุรกิจการค้า การทำนิติกรรมสัญญา การใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกจากนั้นยังเป็นหลักฐานที่หน่วยงานต่างๆ  ใช้ตรวจสอบบุคคลเพื่อประกอบการออกหนังสือสำคัญต่างๆ เฉพาะด้าน เช่น บัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาล ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง หรือแม้แต่บัตรเครดิต ซึ่งหากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว  ความยุ่งยากสับสนในการยืนยันตัวบุคคลย่อมเกิดขึ้น   อีกทั้งจะส่งผลทำให้การติดต่อดำเนินการในเรื่องนั้นๆ ไม่อาจดำเนินการไปได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว

          เมื่อทราบประโยชน์ของการมีบัตรประชาชนแล้ว ท่านคงอยากทราบว่าสามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศได้ในกรณีใดบ้าง

          ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้น กำหนดไว้ว่าสามารถยื่นคำขอทำบัตรประชาชนในต่างประเทศได้เฉพาะ
          1. กรณีขอมีบัตรใหม่ ได้แก่
              - กรณีบัตรเดิมหมดอายุ (ต่อได้ก่อนหมดอายุ 60 วัน)
              - กรณีบัตรสูญหาย หรือถูกทำลาย
          2. กรณีขอเปลี่ยนบัตร ได้แก่
              - กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ เช่น รูปถ่าย หรือข้อมูลบุคคลบนบัตรเลือนราง ไม่ชัดเจน หรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลงหลุดลอก เป็นต้น
              - กรณีผู้ถือบัตรประสงค์เปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือ ชื่อสกุล และที่อยู่ (โดยได้แก้ไขที่เขตหรืออำเภอที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว)

          สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชน ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ มีดังต่อไปนี้
          1. บุคคลที่เกิดในสหรัฐฯ (บัตรประจำตัวประชาชนใบแรกต้องทำที่ประเทศไทย)
          2. ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
          3. ผู้ที่ไม่มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบัตรประชาชนไทย

          สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการทำบัตรประชาชนไทย ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ สามารถไปทำได้โดยไม่ต้องนัดหมาย และได้รับบัตรทันที นอกจากนี้ ยังให้บริการในระหว่างกงสุลสัญจรในรัฐต่างๆ อีกด้วย ซึ่งไม่ต้องทำนัดหมายเช่นกัน

          ส่วนเรื่องเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับไปทำบัตรประชาชนนั้น ก็ไม่ยุ่งยากมีเพียง
            - กรณีต่ออายุ: บัตรประชาชนใบเดิม และใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวสหรัฐฯ ที่มีอายุการใช้งาน หรือหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ เช่น ใบเขียว หรือใบอนุญาตทำงาน
            - กรณีสูญหาย: หนังสือเดินทางไทยหรือใบขับขี่ไทย และใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวสหรัฐฯ ที่มีอายุการใช้งาน หรือหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ เช่น ใบเขียว หรือใบอนุญาตทำงาน
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ www.thaiconsulatela.org หรือโทรศัพท์สอบถามที่ 323-962-9574

                                                    --------------------------------------------
                                                                                      สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
                                                                                                    29 เมษายน 2559
                    
ที่มาข้อมูล
-    พรบ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
-    กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2555)
-    ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77