Follow us on
       
 
 
การทำสูติบัตรไทยให้เด็กที่เกิดในอเมริกา
 
การทำสูติบัตรไทยให้เด็กที่เกิดในอเมริกา

         ปัจจุบัน มีเด็กไทยที่เกิดในอเมริกาเป็นจำนวนมาก ทั้งที่มีพ่อและแม่เป็นคนไทย หรือที่มีพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทย เด็กเหล่านั้นย่อมได้สัญชาติไทยหรือเป็นคนไทยโดยการเกิดอยู่แล้ว* ดังนั้น เพื่อรักษาสิทธิของการเป็นคนไทยและให้เด็กได้มีเอกสารหลักฐานความเป็นคนไทย พ่อแม่จึงควรขอจดทะเบียนเกิดกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อให้เด็กมีสูติบัตรไทยให้เรียบร้อย และเมื่อมีสูติบัตรไทยแล้วก็จะสามารถทำหนังสือเดินทางไทยเล่มแรกให้กับเด็กได้ แต่ถ้ายังไม่มีสูติบัตรไทยก็ยังทำหนังสือเดินทางไทยไม่ได้
          สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกสูติบัตรให้กับเด็กไทยที่เกิดใน 13 รัฐในเขตกงสุล คือ แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด เนวาดา นิวเม็กซิโก มอนทานา ยูทาห์ วอชิงตัน ไวโอมิง  อลาสกา อริโซนา โอเรกอน ไอดาโฮ ฮาวาย
แล้วจะทำสูติบัตรให้ลูกต้องทำอย่างไร ยุ่งยากหรือไม่ ขอเล่าขั้นตอนต่างให้เข้าใจกันง่ายๆ 3 ขั้นตอนตามนี้
          ขั้นตอนที่ 1  นำสูติบัตรหรือใบเกิดสหรัฐฯ ที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น ไปให้ Secretary of State (ของรัฐที่เด็กเกิด) ทำการรับรอง ซึ่ง Secretary of State เป็นหน่วยงานประจำแต่ละรัฐ ทำหน้าที่รับรองรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารที่ออกโดยรัฐนั้น ยกเว้นอลาสกาและฮาวายจะเรียกว่า Lieutenant Governor
           ดูรายละเอียดการเตรียมเอกสารและการติดต่อขอรับรองกับ Secretary of State ของแต่ละรัฐได้ที่
http://www.nass.org (เลือก Resources > Business Services > Apostilles / Authentications > เลือกรัฐที่ออกเอกสาร) หากไม่แน่ใจให้โทรศัพท์สอบถาม
           ขั้นตอนที่ 2  เตรียมเอกสารต่างๆ พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด ประกอบด้วย
              o    สูติบัตรสหรัฐฯ ฉบับจริงที่ผ่านการรับรองจาก Secretary of State แล้ว
              o    ทะเบียนสมรสตัวจริงของพ่อและแม่ จะเป็นของไทยหรือสหรัฐฯ ก็ได้ตามที่จดทะเบียนกัน
              o    บัตรประชาชนไทยหรือพาสพอร์ตไทยตัวจริงของพ่อและแม่ที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้าพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้พาสพอร์ตของประเทศนั้น)
              o    สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่คนไทย
              o    รูปถ่ายสีของเด็กขนาด Passport size (2 นิ้ว x 2 นิ้ว) 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ชัดเจน ฉากหลังสีอ่อน
              o    กรอกคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด (สามารถกรอกคำร้องล่วงหน้า โดยปริ้นท์ได้จากเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ถ้าไม่สะดวกก็ไปกรอกที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันที่ยื่นเอกสาร)
           ขั้นตอนที่ 3  พ่อหรือแม่ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือที่กงสุลสัญจร แต่ถ้าไม่สะดวกเดินทาง ให้ยื่นคำร้องได้ทางไปรษณีย์ สำหรับการยื่นทางไปรษณีย์ หากไม่อยากส่งทะเบียนสมรส บัตรประชาชนหรือพาสพอร์ตตัวจริง จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ โดยผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public ยกเว้นสูติบัตรสหรัฐฯ ที่ผ่านการรับรองจาก Secretary of State แล้วต้องส่งฉบับจริงเท่านั้น
           ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้นกับการขอจดทะเบียนเกิด ซึ่งเป็นอีกบริการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ทำให้ฟรีโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ถ้ายื่นด้วยตนเอง ท่านก็จะได้รับสูติบัติไทยภายใน 10 วันทำการ
           สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้อธิบายข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org ด้วยแล้ว (ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ ให้เลือกหัวข้อ “นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์” / เลือก “การขอสูติบัตรไทย”) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ รวมทั้งเอกสารที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมในกรณีอื่นๆ เช่น พ่อและแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน หรือ พ่อและแม่จดทะเบียนสมรสกันแต่ประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของแม่ หรือ ชื่อเด็กในสูติบัตรสหรัฐฯ กับชื่อที่จะใช้ในสูติบัตรไทยไม่ตรงกัน เป็นต้น ถ้ามีข้อสงสัยให้โทรศัพท์สอบถามที่ 323 – 9629574

---------------------------------

                                                                          สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
                                                                                         เมษายน 2559


ที่มาข้อมูล
1.    กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
2.    กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
3.    พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.    พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* ยกเว้นกรณีพ่อเป็นคนไทย แม่เป็นคนต่างชาติ และไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย เด็กจะได้สัญชาติไทยต่อเมื่อผ่านการพิสูจน์ความสัมพันธ์การเป็นพ่อและลูกแล้ว

 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77