Follow us on
       
 
 
การเพิ่มชื่อเด็กไทยที่เกิดในอเมริกาเข้าทะเบียนบ้านไทย
 
การเพิ่มชื่อเด็กไทยที่เกิดในอเมริกาเข้าทะเบียนบ้านไทย

         เด็กไทยที่เกิดในอเมริกาเมื่อพ่อแม่ได้ขอจดทะเบียนเกิดกับสถานกงสุลใหญ่ฯ และได้สูติบัตรไทยให้เด็กแล้ว  
มีอีกสิ่งที่ควรจะต้องทำ คือ การขอเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านไทย ซึ่งจะต้องดำเนินการที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ เพื่อให้เด็กมีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า เลข 13 หลัก คราวนี้เด็กก็จะมีหลักฐานแสดงความเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ คือ มีสูติบัตรไทย มีชื่ออยู่ในรายการบุคคลของบ้านในประเทศไทย และก็มีเลข 13 หลักของตนเอง

         การขอเพิ่มชื่อเด็กไทยที่เกิดในอเมริกาหรือในต่างประเทศเข้าทะเบียนบ้านไทยนั้นเป็นไปตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 และ 5 (ข้อ 96, 96/1 และ 96/2)

         กรณีเด็กอยู่ที่อเมริกา เลข 13 หลักมีความสำคัญหรือมีความจำเป็นอย่างไร ทำไมต้องไปขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านไทยเพื่อให้ได้เลข 13 หลัก ก่อนอื่นก็ต้องขออธิบายกันเล็กน้อยว่าด้วยเรื่องเลข 13 หลัก กล่าวคือ เลข 13 หลักเป็นเลขประจำตัวของคนไทยแต่ละคนที่ทางราชการ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้แก่คนไทยทุกคน ดังนั้น คนไทยทุกคนจึงมีหมายเลขประจำตัวประชาชนที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งในปัจจุบัน หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากส่วนราชการทุกหน่วยงานและภาคเอกชนบางส่วนใช้ข้อมูลหมายเลขดังกล่าวเป็นสิ่งยืนยันตัวบุคคลที่มาติดต่อราชการหรืองานต่างๆ เช่น การทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ และการเสียภาษี เป็นต้น

          ส่วนเด็กไทยในอเมริกาที่จะกระทบหรือมีผลโดยตรงที่สุดก็คือ การขอทำหนังสือเดินทางไทย เพราะการเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านไทยเพื่อให้เด็กมีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางให้กับเด็กไทยที่เกิดในอเมริกา (รวมถึงประเทศอื่นๆ ด้วย) คือ
                - กรณีเด็กทำหนังสือเดินทางเล่มแรก สถานกงสุลใหญ่ฯ จะอนุโลมให้ทำหนังสือเดินทางได้ โดยใช้สูติบัตรไทยเป็นหลักฐานแสดงตนของเด็กในการทำหนังสือเดินทาง ถ้าพ่อและแม่ยังไม่ได้เพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านไทย
                - กรณีเด็กทำหนังสือเดินทางครั้งที่สอง สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่อนุญาตให้ทำหนังสือเดินทาง ถ้าพ่อและแม่ยังไม่ได้เพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านไทย โดยจะต้องใช้สูติบัตรไทยและสำเนาทะเบียนบ้านไทยที่ได้เพิ่มชื่อเด็กแล้วยื่นเป็นหลักฐานแสดงตนของเด็กในการทำหนังสือเดินทาง

           สรุปว่าปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่พาเด็กมาทำหนังสือเดินทางไทยครั้งที่สอง ถ้ายังไม่ได้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านไทยและยังไม่มีเลข 13 หลัก ก็จะทำหนังสือเดินทางครั้งที่สองไม่ได้ ฉะนั้นถ้าได้สูติบัตรไทยแล้วควรรีบไปขอเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านไทยให้เรียบร้อย ซึ่งถ้าไม่สะดวกไปติดต่อเองที่ประเทศไทย ก็อาจมอบอำนาจให้ญาติพี่น้องไปดำเนินการแทนได้ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่จะต้องเตรียมได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ  www.thaiconsulatela.org (แถบเมนูด้านซ้ายมือให้เลือกหัวข้อ “นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์” / เลือก “การเพิ่มชื่อเด็กไทยที่เกิดในสหรัฐฯ ในทะเบียนบ้านไทย”) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 323 – 9629574

--------------------------------------

                                                                         สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
                                                                                     2 พฤษภาคม 2559

ที่มาข้อมูล
1.    กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
2.    กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
3.    ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 และ 5

 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77