Follow us on
       
 
 
การเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางสหรัฐฯ
 

 

การเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางสหรัฐฯ 
สำหรับคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางสหรัฐฯ และประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย มีข้อมูลเรื่องการอยู่พำนักในประเทศไทยที่ท่านพึงทราบ ดังนี้ 
1. การพำนักชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ท่านได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า
2.  หากท่านประสงค์ไปท่องเที่ยวและจะพำนักอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 30 วัน  ท่านควรขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) ก่อนเดินทางมาประเทศไทย ซึ่งวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวมีแบบ                            (1) Single Entry โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 60 วัน และมีอายุการใช้งาน 3 เดือน และเข้าได้                   ครั้งเดียว หรือ (2) Multiple Entry Tourist Visa (METV) โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 60 วัน และมีอายุการใช้งาน 6 เดือน และสามารถเข้าออกได้หลายครั้ง ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะขยายเวลาพำนักเกินกว่าที่กำหนด ท่านจะต้องติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) โดยจะสามารถต่ออายุการอยู่พำนักได้ไม่เกิน               30 วัน และมีค่าธรรมเนียม 1,900 บาท ซึ่งจะอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยต่ออีกเป็นระยะเวลาเท่าใดนั้น                     ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
3. ในกรณีที่ท่านเดินทางเข้าประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์อื่นในการเข้าประเทศ เช่น เยี่ยมญาติหรือ             อยู่กับครอบครัว สถานกงสุลใหญ่ฯ แนะนำให้ท่านขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว  Non-Immigrant  O หรือหากประสงค์จะติดต่อหรือประกอบธุรกิจ/ทำงานท่านจะต้องขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non - Immigrant B ทั้งนี้ ประเภทของวีซ่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่  ณ นครลอสแอนเจลิส www.thaiconsulatela.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์: info@thaiconsulatela.org หรือ หมายเลขโทรศัพท์: 323-962-9574 
4. นอกจากนี้ หากท่านเดินทางเข้าประเทศไทย และพำนักอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต (overstay) จากแต่เดิมที่เคยจ่ายค่าปรับวันละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ออกคำสั่งใหม่ที่ท่านควรพึงระวัง เพราะนอกจากท่านต้องจ่ายค่าปรับแล้ว ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 กรณีเข้ามอบตัว 
4.1.1อยู่เกินกว่า 90 วัน ห้ามเข้ามา 1 ปี
4.1.2 อยู่เกิน 1 ปี ห้ามเข้ามา 3 ปี
4.1.3 อยู่เกิน 3 ปี ห้ามเข้ามา 5 ปี
4.1.4 อยู่เกิน 5 ปี ห้ามเข้ามา 10 ปี
4.2 กรณีถูกจับกุมดำเนินคดี
4.2.1 อยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตต่ำกว่า 1 ปี ห้ามเข้ามา 5 ปี
4.2.2 อยู่เกินกว่า 1 ปี ห้ามเข้ามา 10 ปี
อย่างไรก็ตาม คำสั่งนี้ไม่ใช้บังคับกับบุคคลที่เดินทางออกจากประเทศไทยก่อนที่จะมีอายุครบ          18  ปีบริบูรณ์ หรือเดินทางออกจากประเทศไทยก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ (ก่อนวันที่  20 มีนาคม 2559) ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.immigration.go.th 
--------------------------------------------
  1  มิถุนายน 2559 
ที่มาข้อมูล
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
การเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางสหรัฐฯ 

         สำหรับคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางสหรัฐฯ และประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย มีข้อมูลเรื่องการอยู่พำนักในประเทศไทยที่ท่านพึงทราบ ดังนี้ 

         1. การพำนักชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ท่านได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า

         2.  หากท่านประสงค์ไปท่องเที่ยวและจะพำนักอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 30 วัน  ท่านควรขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) ก่อนเดินทางมาประเทศไทย ซึ่งวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวมีแบบ (1) Single Entry โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 60 วัน และมีอายุการใช้งาน 3 เดือน และเข้าได้ครั้งเดียว หรือ (2) Multiple Entry Tourist Visa (METV) โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 60 วัน และมีอายุการใช้งาน 6 เดือน และสามารถเข้าออกได้หลายครั้ง ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะขยายเวลาพำนักเกินกว่าที่กำหนด ท่านจะต้องติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) โดยจะสามารถต่ออายุการอยู่พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน และมีค่าธรรมเนียม 1,900 บาท ซึ่งจะอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยต่ออีกเป็นระยะเวลาเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

          3. ในกรณีที่ท่านเดินทางเข้าประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์อื่นในการเข้าประเทศ เช่น เยี่ยมญาติหรืออยู่กับครอบครัว สถานกงสุลใหญ่ฯ แนะนำให้ท่านขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant  O หรือหากประสงค์จะติดต่อหรือประกอบธุรกิจ/ทำงานท่านจะต้องขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non - Immigrant B ทั้งนี้ ประเภทของวีซ่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่  ณ นครลอสแอนเจลิส www.thaiconsulatela.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์: info@thaiconsulatela.org หรือ หมายเลขโทรศัพท์: 323-962-9574 

          4. นอกจากนี้ หากท่านเดินทางเข้าประเทศไทย และพำนักอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต (overstay) จากแต่เดิมที่เคยจ่ายค่าปรับวันละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ออกคำสั่งใหม่ที่ท่านควรพึงระวัง เพราะนอกจากท่านต้องจ่ายค่าปรับแล้ว ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                      4.1 กรณีเข้ามอบตัว 
                            4.1.1 อยู่เกินกว่า 90 วัน ห้ามเข้ามา 1 ปี
                            4.1.2 อยู่เกิน 1 ปี ห้ามเข้ามา 3 ปี
                            4.1.3 อยู่เกิน 3 ปี ห้ามเข้ามา 5 ปี
                            4.1.4 อยู่เกิน 5 ปี ห้ามเข้ามา 10 ปี
                      4.2 กรณีถูกจับกุมดำเนินคดี
                            4.2.1 อยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตต่ำกว่า 1 ปี ห้ามเข้ามา 5 ปี
                            4.2.2 อยู่เกินกว่า 1 ปี ห้ามเข้ามา 10 ปี

             อย่างไรก็ตาม คำสั่งนี้ไม่ใช้บังคับกับบุคคลที่เดินทางออกจากประเทศไทยก่อนที่จะมีอายุครบ 18  ปีบริบูรณ์ หรือเดินทางออกจากประเทศไทยก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ (ก่อนวันที่  20 มีนาคม 2559) ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.immigration.go.th

 --------------------------------------------   
 ที่มาข้อมูล
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


 

 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77