Follow us on
       
 
 
การให้ความช่วยเหลือเมื่อคนไทยเสียชีวิตในนครลอสแอนเจลิส เมืองใกล้เคียงและมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
 


. การให้ความช่วยเหลือศพไร้ญาติจากฝ่ายสหรัฐฯ ในนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง

     ๑.๑ เมื่อพบศพไร้ญาติ จะต้องประสานตำรวจท้องถิ่น โดยตำรวจจะประสาน Coroner’s Office (แผนกนิติเวช) ของแต่ละ County ซึ่งอาจแตกต่างกัน  อย่างไรก็ตาม (๑) ที่ Los Angeles County – ให้ประสาน Department of Medical Examiner Coroner’s Office (๒)  Sacramento County – ให้ประสาน Sacramento County Coroner’s Office  (๓)  San Francisco – ให้ประสาน  Department of  Medical Examiner Coroner’s Office  และ (๔) San Diego – ให้ประสาน Department of  Medical Examiner Coroner’s Office
     ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐฯ  ได้รับการประสานว่ามีศพไร้ญาติ ทาง County จะดำเนินการติดตามหาญาติที่ใช้นามสกุลเดียวกัน โดยส่งหนังสือไปแจ้งให้ญาติทราบ ในกรณีที่ไม่พบญาติ ทาง County จะดำเนินการฌาปนกิจศพภายใน ๓๐ วัน หลังจากได้รับแจ้ง และจะลงทะเบียนประวัติผู้เสียชีวิตไว้หากมีญาติมาสอบถาม

      ๑.๒ บางรัฐมี Burial Program ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิตและไม่มีญาติ/ ผู้ป่วยที่เสียชีวิต แต่จะมีงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือที่ประหยัดสุด

      ๑.๓  ประกันสุขภาพบางประเภทของ Medicare and MediAid ให้ความช่วยเหลือการจัดการศพในราคาต่ำสุด

      ๑.๔  โบสถ์หรือองค์กรการกุศลบางแห่งมีงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือหรือจัดการกับศพไร้ญาติ เช่น สมาคมไทยมุสลิมคอมมิวนิตี้แห่งสหรัฐฯ สามารถให้ความช่วยเหลือชาวไทยมุสลิมที่เสียชีวิต โดยจะเข้าไปดำเนินงานตั้งแต่การรับศพมาอาบน้ำทำความสะอาดตามหลักศาสนา จัดการฝังศพและสวดศพ พร้อมทั้งจัดการสวดในพิธีศพ และจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

      ๑.๕  บางรัฐหรือเมืองมีพื้นที่นอกเมืองสำหรับฝังศพไร้ญาติ

.  การประสานบริษัทของคนไทยในนครลอสแอนเจลิส

      ๒.๑  เมื่อคนไทยเสียชีวิตที่โรงพยาบาล/ที่บ้าน ญาติ/เพื่อนจะต้องประสานสุสาน ซึ่งมีคนไทยให้บริการครบวงจร เช่น ค่าโลงศพ ค่ารักษาศพ ค่าเอกสาร  มีทั้งหมด ๓ แห่ง ได้แก่

              ๒.๑.๑ Hollywood Forever Cemetery ราคาตั้งแต่ ๑๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ (โลงกระดาษแข็ง) ถึง ๑,๘๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ  (โลงไม้/ตกแต่ง) ค่าใช้จ่ายราคาต่ำสุดในการฌาปนกิจศพคือ ๑,๐๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ  (ค่าเอกสาร ค่ารักษาศพ การเก็บรักษา) อย่างไรก็ตาม แต่ละบริษัทมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน

             ๒.๑.๒ International Funeral Home Inc. ค่าใช้จ่ายต่ำสุดในการฌาปนกิจศพคือ  ๖๗๕ ดอลลาร์สหรัฐ  

             ๒.๒.๓ Pimarn Mortuary ค่าใช้จ่ายต่ำสุดในการฌาปนกิจศพ (รวมการสวดพระอภิธรรมศพ) คือ ๑,๑๔๗ ดอลลาร์สหรัฐ

      ๒.๒ บริษัทฯ ที่ดำเนินการจะได้รับ license ให้ดำเนินการไปรับศพไปเก็บไว้ที่สุสาน

      ๒.๓  หากต้องการนำศพไปสวดที่วัดไทยฯ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอีก ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ  คือ (๑) ค่าเคลื่อนย้ายศพไปสวด ซึ่งรวมค่า จนท. ๔ คน คือ จนท. ๒ คนรอรับศพที่สุสานและอีก ๒ คนรับศพที่วัดไทยฯ  และ (๒) ค่าจัดทำใบอนุญาตในการเคลื่อยย้ายศพ

      ๒.๔  ค่าใช้จ่ายในการนำศพกลับ ปทท.ในราคาประหยัดคือ ๖,๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ  รวมทุกอย่าง คือการขอใบอนุญาตการนำศพออกนอกประเทศ การเคลื่อนย้ายศพ และประสานกับ Health Department  การตรวจโรค ฯลฯ/ ค่านำกระดูกไปโปรยลงทะเลประมาณ ๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 

. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยใน ตปท. ปี ๒๕๔๙

      ๓.๑ กรณีที่คนไทยเสียชีวิตในตปท. และญาติไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศพหรือในการขนส่งอัฐิได้ ระเบียบฯ อนุญาตให้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น และประหยัด (เช่น ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารในอัตราต่ำสุด การใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับ จนท.ที่ต้องเดินทางไปจัดการศพในกรณีที่ไม่ได้เสียชีวิตในเมืองเดียวกับที่ตั้งสำนักงาน)

      ๓.๒ สถานกงสุลใหญ่ฯ  สามารถให้ความช่วยเหลือได้ โดยญาติจะต้องทำหนังสือรับรองการชดใช้เงินคืนตามระเบียบฯ

      ๓.๓ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศอยู่ในระหว่างการยกร่างระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการใช้เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนไทยฯ ชึ่งกระทรวงฯ ได้เสนอว่าในกรณีศพไร้ญาติหรือศพที่ญาติไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายข้างต้นได้ ให้ถือเป็นกรณีที่ไม่ต้องชดใช้เงินให้แก่ราชการ ชึ่งที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้พิจารณาให้ไม่ต้องชดใช้เป็นรายกรณี

. การประสานกับสถานกงสุลใหญ่ฯ

      ๔.๑  สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้การช่วยเหลือคนไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือคนไทยที่เสียชีวิต ซึ่งไม่มีญาติพี่น้องในสหรัฐฯ โดยประสานกับญาติในประเทศไทยเรื่องการจัดการศพ การออกใบมรณบัตรการนำอัฐิผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทย

      ๔.๒  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทั่วไปที่หมายเลขโทรศัพท์ ๓๒๓-๙๖๒-๙๕๗๔ ในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๙:๐๐ - ๑๗:๐๐ น.)  หรือที่อีเมล์ info@thaiconsulatela.org ในกรณีฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง  (อาทิ กรณีอุบัติเหตุ แจ้งภัยพิบัติ สถานการณ์ฉุกเฉินของพื้นที่ อาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต) สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลข Hotline ๓๒๓-๕๘๐-๔๒๒๒

 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77