การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
 
วัตถุประสงค์ | กิจกรรมและระยะเวลาโครงการ | คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ | การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ | ดาวน์โหลดใบสมัคร | ติดต่อ  

โครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน 
(THAI AMERICAN FRIENDSHIP PROJECT)

การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

๑.  ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaiconsulatela.org/TAFP.html และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ที่ Royal Thai Consulate General Los Angeles 611 North Larchmont Blvd., 2nd Floor, Los Angeles, CA 90004 หรืออีเมล์มาที่ issaree.p@thaiconsulatela.org ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๒.  เอกสารประกอบการสมัคร

     (๑)  ประวัติย่อ (Resume)
     (๒)  รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๔ ใบ
     (๓)  เรียงความ ภาษาไทยหรืออังกฤษ ความยาวไม่เกิน ๒ หน้า ระบุเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการและความคาดหวัง การนำสิ่งที่เรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์หลังจากเข้าร่วมโครงการ
     (๔)  เอกสารแสดงผลการเรียนล่าสุดจากสถาบันการศึกษา
     (๕)  สำเนาหนังสือเดินทางสหรัฐฯ หรือ Permanent Resident Card ออกโดยทางการสหรัฐฯ ที่แสดงว่าเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกัน หรือได้รับอนุญาตให้อยู่พำนักในสหรัฐฯ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
     (๖)  สำเนาหนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือหลักฐานแสดงตนว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยของผู้สมัคร (หากมี)
     (๗)  สำเนาหนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือหลักฐานแสดงตนว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยของบิดาและมารดา
     (๘)  หนังสือแนะนำ (Letter of Recommendation) จากสถาบันการศึกษา และ/หรือองค์กรสาธารณะที่ช่วยเหลือชุมชน

๓.  กระบวนการคัดเลือก - คณะกรรมการคัดเลือกของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณาใบสมัครและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร ซึ่งอาจจัดขึ้นที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดำเนินการทางวีดีโอ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งกำหนดวัน เวลา และวิธีการสัมภาษณ์ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

๔.  การประกาศผล - สถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ www.thaiconsulatela.org ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiconsulatela.org/TAFP.html หรือสอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ - ๙๖๒ - ๙๕๗๔ ต่อ ๒๐๙ และ issaree.p@thaiconsulatela.org    

 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on