การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
 
วัตถุประสงค์ | กิจกรรมและระยะเวลาโครงการ | คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ | การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ | ดาวน์โหลดใบสมัคร | ติดต่อ  

โครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน 
(THAI AMERICAN FRIENDSHIP PROJECT)

การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

     ๑.  ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaiconsulatela.org และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

     ๒.  เอกสารประกอบการสมัคร

          (๑)  ประวัติย่อ (Resume)
          (๒)  เรียงความ ภาษาไทยหรืออังกฤษ ความยาวไม่เกิน ๒ หน้า ระบุเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการและความคาดหวัง การนำสิ่งที่เรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์หลังจากเข้าร่วมโครงการ
          (๓)  เอกสารแสดงผลการเรียนล่าสุดจากสถาบันการศึกษา
          (๔)  สำเนาหนังสือเดินทางสหรัฐฯ หรือ Permanent Resident Card ออกโดยทางการสหรัฐฯ ที่แสดงว่าเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกัน หรือได้รับอนุญาตให้อยู่พำนักในสหรัฐฯ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          (๕)  สำเนาหนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือหลักฐานแสดงตนว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยของผู้สมัคร (หากมี)
          (๖)  สำเนาหนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือหลักฐานแสดงตนว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยของบิดาและมารดา (ในกรณีที่บิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทย   ให้ใช้เอกสารของประเทศนั้น)
          (๗)  หนังสือแนะนำ (Letter of Recommendation) จากสถาบันการศึกษา และ / หรือองค์กรสาธารณะที่ช่วยเหลือชุมชน

      ๓.  กระบวนการคัดเลือก – คณะกรรมการคัดเลือกของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณาใบสมัครและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร ซึ่งอาจจัดขึ้นที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดำเนินการทางวีดีโอ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งกำหนดวัน เวลา และวิธีการสัมภาษณ์ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

      ๔.  การประกาศผล – สถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบและประกาศรายชื่อ      ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ www.thaiconsulatela.org ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 friendship_thaiWeb.jpg
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on