กิจกรรมและระยะเวลาโครงการ
 
วัตถุประสงค์ | กิจกรรมและระยะเวลาโครงการ | คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ | การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ | ดาวน์โหลดใบสมัคร | ติดต่อ  

กิจกรรมและระยะเวลาโครงการ

       คัดเลือกเยาวชนในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่มีศักยภาพให้มาฝึกงานที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นระยะเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานกับชุมชนไทยของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในด้านต่าง ๆ  ก่อนที่จะส่งต่อไปฝึกงานกับสำนักงานของนักการเมืองท้องถิ่นเป็นระยะเวลาประมาณ ๒ เดือน (๓ กรกฎาคม ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ อาจจะมอบทุนฝึกงาน หรือจัดสถานที่พัก (หากมาจากนอกนครลอสแอนเจลิส) เพื่อเป็นแรงจูงใจด้วย
 

 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on