กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
กงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือกับ นาย David A. Marin, Field Office Director ของ ICE

วันนี้ (๒๑ มี.ค. ๒๕๖๐) กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เข้าพบนาย David A. Marin, Field Office Director โดยมีเจ้าหน้าที่ U.S. Immigration and customs Enforcement (ICE) เข้าร่วมด้วย สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

การดำเนินงานของ ICE ในการจับกุมผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายหลังการประกาศข้อบังคับ Executive Enforcement ห้ามคนชาติ ๖ ประเทศเข้าสหรัฐฯ มิได้มีการเปลี่ยนแปลงจากแนวปฏิบัติในอดีต ซึ่งเป็นการจับกุมในลักษณะ Targeted Enforcement มีการสืบสวน สอบสวนทางคดีและมีเป้าหมายในการจับกุมชัดเจน

อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่ ICE พบคนเข้าเมือง/พำนักในประเทศอย่างผิดกฎหมาย แม้ไม่มีประวัติการก่อคดีอาญาก็อาจสอบสวนหรือจับกุมได้

ผู้ที่มีวีซ่าถูกต้อง ไม่ว่าจะมีใบเขียวหรือไม่มีใบเขียว สามารถเดินทางเข้า-ออก และพำนักในสหรัฐฯ ได้ตามปกติ

ชาวต่างชาติที่พำนักในสหรัฐฯ ควรพกพาหนังสือเดินทาง/สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานสหรัฐฯ ใบเขียว ฯลฯ เพื่อยืนยันตนเองในกรณีต่าง ๆ รวมทั้งในกรณีฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ

หากคนไทยถูกเจ้าหน้าที่ ICE จับกุมตัว สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ โทร. ๓๒๓ ๕๘๐ ๔๒๒๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมงหรือโทร. ๓๒๓ ๙๖๒ ๙๕๗๔ โดย ICE จะจัดเตรียมโทรศัพท์และล่ามแปลภาษาไทย รวมถึงการช่วยประสานสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อช่วยเหลือต่อไป

ICE ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ชุมชนไทย โดยจะร่วมกันจัดโครงการบรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบและแนวปฏิบัติของ ICE ในวันอังคารที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น ๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

ผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายโปรดติดต่อ โทร. ๓๒๓ ๙๖๒ ๙๕๗๔ ต่อ ๒๑๖ เพื่อลงทะเบียน ภายในวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๐ (ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าฟังการบรรยายต้องลงทะเบียนภายในช่วงเวลาที่กำหนด)

 

us homeland.jpg

21 มีนาคม 2560
อ่านกิจกรรมทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on