กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
กงสุลใหญ่เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปภาควิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย UCLA

S__21454871.jpg

         เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๐ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปจากคณาจารย์คณะ Asian Languages & Cultures Department มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิส (UCLA) โดยมีศาสตราจารย์ William Bodiford, ศาสตราจารย์ Shoichi Iwasaki ภาควิชาภาษาศาสตร์ ดร.Gyanam Mahajan ดร. เจนจิต กสิกิจธำรง นักศึกษาวิชาภาษาไทย ประธานไทยสมาคม UCLA และ ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล เข้าร่วมหารือด้วย สาระสำคัญมีดังนี้

         ๑. ศาสตราจารย์ Bodiford กล่าวต้อนรับและยินดีที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เห็นความสำคัญของ  การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในระดับอุดมศึกษา โดยมีนักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทย ที่ UCLA มาอย่างต่อเนื่อง  ดร. Mahajan แจ้งว่า หลักสูตรวิชาภาษาไทยที่ UCLA เปิดสอนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาที่สนใจ ดร.เจนจิตฯ ได้นำเสนอแบบการสอนภาษาไทยที่ได้จัดทำขึ้น ในลักษณะที่เรียกว่า “E-Reader ” โดยเฉพาะเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนและสามารถทำแบบทดสอบด้วยตัวเอง online ได้ พร้อมกับแบบเรียนที่ทำให้มีความทันสมัยมากขึ้น ช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางในหมู่นักเรียนนักศึกษา  วิชาภาษาไทยมีนักเรียนลงทะเบียนเรียน จำนวน ๒๘ คน  ในปีนี้มหาวิทยาลัย UCLA จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาควิชาภาษาไทย (Thai Studies) โดยจะเชิญมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมในวันที่ ๑๐-๑๑ พ.ย. ๒๕๖๐ และได้เชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมด้วย                                

          ๒. กสญ.ขอบคุณคณาจารย์ที่นำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและพร้อมจะพิจารณาสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยและกิจกรรมของนักศึกษาที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ โดยคำนึงว่าควรเป็นหุ้นส่วนระหว่าง ฝ่ายไทยและ UCLA เพราะทราบดีว่า ความสนใจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลงจากช่วงทศวรรษ ๑๙๖๐-๑๙๗๐ นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ น่าจะร่วมมือกันเพื่อพิจารณาหลักสูตรการสอน ตำราและแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันได้ด้วย

          ๓. สกญ.กำลังดำเนินโครงการ Thai American Friendship Project และ Thai American Leadership Project ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์และเฟสบุ้คของ สกญ.  นอกจากนี้ ปีหน้า สกญ.ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จะ จัดงานสงกรานต์ในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือน เม.ย. ๒๕๖๑ ที่จะมีการแสดงทางวัฒนธรรมหลายรูปแบบด้วยกัน ต้องการให้นักศึกษาและเยาวชนไทยอเมริกันจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วม ในงานดังกล่าวด้วย

CCI01142016_0005.jpg

S__21454869.jpg

S__21454870.jpg

26 พฤษภาคม 2560
อ่านกิจกรรมทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77