Follow us on
       
 
 
 
 
 
กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
สภาหอการค้าฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ เตรียมการจัดตั้งศูนย์แรงงานไทย Thai Labor Center

S__18776102.jpg

เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๑ ประธานสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ที่ปรึกษาสภาหอการค้าฯ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและผู้เกี่ยวข้องได้ปรึกษาหารือเตรียมการการตั้งศูนย์แรงงานไทย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
๑.ศูนย์แรงงานไทยจะจัดทำในรูปเว็บไซต์ที่จะเป็นศูนย์กลางการจับคู่ความต้องการจ้างงานระหว่างเจ้าของกิจการที่ต้องการหาแรงงานหรือผู้รับสมัครงาน และผู้สมัครงานหรือลูกจ้าง ให้ทั้งสองฝ่ายได้ทราบข้อมูลความต้องการของกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแรงงาน และเพิ่มโอกาสในการหางานของผู้สมัครงาน โดยใช้ชื่อว่า www.thailaborcenter.com
๒.รูปแบบของเว็ปไซต์และการใช้งาน
     ๒.๑ ผู้รับสมัครงานหรือนายจ้างล็อคอินและกรอกใบสมัครลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร ความต้องการแรงงาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สมัครงานหรือลูกจ้าง แล้วส่งให้แอดมินของเว็บไซต์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นก่อนที่จะนำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์
     ๒.๒ ผู้สมัครงานหรือลูกจ้างล็อคอินและกรอกใบสมัครลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้สมัครงานและความต้องการจ้างานต่าง ๆ แล้วส่งให้แอดมินของเว็บไซต์เพื่อพิจารณาตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะนำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์
     ๒.๓ สภาหอการค้าฯ จะจัดให้มีแอดมินคอยดูแลเว็บไซต์ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และช่วยตอบคำถาม เพื่อสร้างความแตกต่างจากการประกาศหางานในเฟสบุ๊คหรือสื่อมวลชนทั่วไป และจะเป็นเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งานและดูเรียบง่าย 
๓.ในช่วงแรก ศูนย์แรงงานไทยจะเปิดให้บริการเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยในนครลอสแอนเจลิสก่อน และจะขยายไปยังสาขาอาชีพธุรกิจอื่น ๆ และเขตมลรัฐอื่น ๆ ในเฟสต่อไปในอนาคต
๔.สถานกงสุลใหญ่ฯ และสภาหอการค้าฯ จะประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์ฯ ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้างลิงค์เว็บไซต์ Thai Labor Information Center ไว้ในเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และของสภาหอการค้าฯ รวมทั้งองค์กรหุ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.การจัดการเว็บไซต์ (เพิ่มเติม)
    ๕.๑ ในเว็บไซต์จะสามารถทำการสุ่มเลือกผู้ที่ลงประกาศรับสมัครงานให้เป็นตัววิ่งอยู่ในช่อง spotlight เพื่อที่จะให้ผู้ที่ลงทะเบียนหางานได้เห็น
   ๕.๒ หากมีการว่าจ้างงานระหว่างผู้รับสมัครงานกับผู้สมัครงานไปแล้วผู้ที่ลงรับสมัครงานต้องแจ้งให้แอดมินทราบเพื่อที่จะลบโฆษณารับสมัครงานที่ลงไปแล้วทิ้งไป
เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๑ ประธานสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ที่ปรึกษาสภาหอการค้าฯ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและผู้เกี่ยวข้องได้ปรึกษาหารือเตรียมการการตั้งศูนย์แรงงานไทย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑.ศูนย์แรงงานไทยจะจัดทำในรูปเว็บไซต์ที่จะเป็นศูนย์กลางการจับคู่ความต้องการจ้างงานระหว่างเจ้าของกิจการที่ต้องการหาแรงงานหรือผู้รับสมัครงาน และผู้สมัครงานหรือลูกจ้าง ให้ทั้งสองฝ่ายได้ทราบข้อมูลความต้องการของกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแรงงาน และเพิ่มโอกาสในการหางานของผู้สมัครงาน โดยใช้ชื่อว่า www.thailaborcenter.com

๒.รูปแบบของเว็ปไซต์และการใช้งาน     
๒.๑ ผู้รับสมัครงานหรือนายจ้างล็อคอินและกรอกใบสมัครลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร ความต้องการแรงงาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สมัครงานหรือลูกจ้าง แล้วส่งให้แอดมินของเว็บไซต์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นก่อนที่จะนำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์     
๒.๒ ผู้สมัครงานหรือลูกจ้างล็อคอินและกรอกใบสมัครลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้สมัครงานและความต้องการจ้างานต่าง ๆ แล้วส่งให้แอดมินของเว็บไซต์เพื่อพิจารณาตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะนำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์     ๒.๓ สภาหอการค้าฯ จะจัดให้มีแอดมินคอยดูแลเว็บไซต์ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และช่วยตอบคำถาม เพื่อสร้างความแตกต่างจากการประกาศหางานในเฟสบุ๊คหรือสื่อมวลชนทั่วไป และจะเป็นเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งานและดูเรียบง่าย 

๓.ในช่วงแรก ศูนย์แรงงานไทยจะเปิดให้บริการเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยในนครลอสแอนเจลิสก่อน และจะขยายไปยังสาขาอาชีพธุรกิจอื่น ๆ และเขตมลรัฐอื่น ๆ ในเฟสต่อไปในอนาคต

๔.สถานกงสุลใหญ่ฯ และสภาหอการค้าฯ จะประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์ฯ ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้างลิงค์เว็บไซต์ Thai Labor Information Center ไว้ในเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และของสภาหอการค้าฯ รวมทั้งองค์กรหุ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕.การจัดการเว็บไซต์ (เพิ่มเติม)   
๕.๑ ในเว็บไซต์จะสามารถทำการสุ่มเลือกผู้ที่ลงประกาศรับสมัครงานให้เป็นตัววิ่งอยู่ในช่อง spotlight เพื่อที่จะให้ผู้ที่ลงทะเบียนหางานได้เห็น   
๕.๒ หากมีการว่าจ้างงานระหว่างผู้รับสมัครงานกับผู้สมัครงานไปแล้วผู้ที่ลงรับสมัครงานต้องแจ้งให้แอดมินทราบเพื่อที่จะลบโฆษณารับสมัครงานที่ลงไปแล้วทิ้งไป


 

S__18776101.jpg

13 พฤศจิกายน 2561
อ่านกิจกรรมทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77