Follow us on
       
 
 
 
 
 
กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
กงสุลใหญ่ฯ ยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง และแถลงข่าวเชิญชวนคนไทยมาลงทะเบียนเลือกตั้ง

51177916_10155840267000974_7600325117129785344_o.jpg

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดการแถลงข่าว
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ปี 2562 ณ ศูนย์เลือกตั้ง ชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ฯ

โดยมีผู้แทนสื่อมวลชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกว่า 20 คน 
นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ย้ำว่า ภายใต้กฎหมายเลือกตั้งใหม่ 
ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทุกท่านต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ใหม่ และจะต้องลงทะเบียนใหม่ในทุกครั้งที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวเชิญชวนคนไทยทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักอยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับที่เลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตามเวลาประเทศไทย โดยสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3 ช่องทาง คือ 1) ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ออนไลน์ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ www.khonthai.com ซึ่งเปิดตลอด 24 ชั่วโมง 2) ลงทะเบียนด้วยตนเอง ( Walk-In ) ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันและเวลาราชการ และ 3) ส่งฟอร์มคำขอลงทะเบียน "ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง" ทางไปรษณีย์ หรือ ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน มายื่นที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

โดยสามารถดาวน์โหลดคำร้องขอลงทะเบียนฯ และแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนฯ ได้ที่ www.thaiconsulatela.org/election2019 
และในการแถลงข่าวครั้งนี้ ได้มีการสาธิตวิธีการลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตัวเองด้วย โดยผู้แทนสื่อมวลชนที่
มาร่วมงานแถลงข่าวหลายท่านได้ลงทะเบียนด้วยตนเองจนเป็นผลสำเร็จผ่านโทรศัพท์มือถือส่วนตัว

51294630_10155840266780974_6472216274247090176_o.jpg

51699201_10155840266805974_8160758778061389824_o.jpg

51741934_10155840266730974_1210764500651737088_n (1).jpg

4 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านกิจกรรมทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77