Follow us on
       
 
 
 
 

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง (Procurement Notice)

ประกาศการราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบแสงสว่างอาคารที่ทำการ สกญ.
ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
ประกาศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในต่างประเทศ
ประกาศราคากลาง ค่าเช่าสถานที่จัดงานวันชาติประจำปี๒๕๖๐
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดรับแขกบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ จำนวน 2 ชุด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77