Follow us on
       
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ดังมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 2,176. 00 ดอลลาร์สหรัฐ
2.    คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2  มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
2.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.4  มีใบอนุญาตขับขี่ ประสบการณ์และความชำนาญในการขับรถยนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างน้อย 1 ปี
2.5  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
2.6  เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ซึ่งต้องเข้าข่ายกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.6.1  มี work permit
2.6.2  เป็นนักเรียนในสถานะ F-1 ที่ถือ Optional Practical Training (OPT)
2.6.3  เป็น U.S. permanent resident (ถือ Green Card)
2.6.4  เป็นผู้ถือสัญชาติอเมริกัน (U.S. citizen)
อนึ่ง 
- สำหรับนักเรียนในสถานะ F-1 ที่ถือ OPT นั้น หากได้รับการคัดเลือกแล้ว และ
มีความประสงค์จะทำงานต่อภายหลังจากระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ตาม OPT นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อยื่นเรื่องขอรับการตรวจลงตราประเภทลูกจ้างของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
- 2 -
(วีซ่าสถานะ A-2)  กับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยการพิจารณาจะอยู่ในดุลยพินิจของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง 
- หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการตรวจสอบประวัติอาชญกรรม
จาก Office of the Attorney General, State of California Department of Justice ภายใน 30 วัน
3. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.1 มีประสบการณ์การทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
3.2 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ (เวลาปฏิบัติงาน 09.00-17.00 น.) และในวันหยุดราชการได้
3.3 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างมลรัฐได้
4. การสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เลขที่ 611 
 Larchmont Blvd, Los Angeles, California  90004 (โทร. 323 962-9574 ต่อ 217)  ตั้งแต่วันที่ 
28 เมษายน-9 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 และ 13.00-16.00 น.
5. หลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัคร
5.1  สำเนาวุฒิการศึกษาหรือใบรายงานผลการศึกษา (transcript)
5.2  กรณีที่เคยทำงานในหน่วยงานอื่นมาก่อน ให้แนบหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
       นั้นมาด้วย
5.3 สำเนาหน้าวีซ่า สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาใบโอนสัญชาติ 
5.4  สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน
5.5  รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 
6. การคัดเลือก
คณะกรรมการของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
                                       สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
                                                                                                 28 เมษายน 2557
           

             ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ดังมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

           1. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
               ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 2,176. 00 ดอลลาร์สหรัฐ
         
          2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
                2.1  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                2.2  มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
                2.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
                2.4  มีใบอนุญาตขับขี่ ประสบการณ์และความชำนาญในการขับรถยนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างน้อย 1 ปี
                2.5  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
                2.6  เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งต้องเข้าข่ายกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
                       2.6.1  มี work permit
                       2.6.2  เป็นนักเรียนในสถานะ F-1 ที่ถือ Optional Practical Training (OPT)
                       2.6.3  เป็น U.S. permanent resident (ถือ Green Card)
                       2.6.4  เป็นผู้ถือสัญชาติอเมริกัน (U.S. citizen)
             
                อนึ่ง - สำหรับนักเรียนในสถานะ F-1 ที่ถือ OPT นั้น หากได้รับการคัดเลือกแล้ว และมีความประสงค์จะทำงานต่อภายหลังจากระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ตาม OPT นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อยื่นเรื่องขอรับการตรวจลงตราประเภทลูกจ้างของสถานกงสุลใหญ่ฯ (วีซ่าสถานะ A-2) กับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยการพิจารณาจะอยู่ในดุลยพินิจของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง 
                หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการตรวจสอบประวัติอาชญกรรมจาก Office of the Attorney General, State of California Department of Justice ภายใน 30 วัน

               3. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
                    3.1 มีประสบการณ์การทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
                    3.2 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ (เวลาปฏิบัติงาน 09.00-17.00 น.) และในวันหยุดราชการได้
                    3.3 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างมลรัฐได้

               4. การสมัคร
                   ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เลขที่ 611  Larchmont Blvd, Los Angeles, California  90004 (โทร. 323 962-9574 ต่อ 217)  ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน-9 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 และ 13.00-16.00 น.

                5. หลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัคร
                    5.1  สำเนาวุฒิการศึกษาหรือใบรายงานผลการศึกษา (transcript)
                    5.2  กรณีที่เคยทำงานในหน่วยงานอื่นมาก่อน ให้แนบหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้นมาด้วย
                    5.3 สำเนาหน้าวีซ่า สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาใบโอนสัญชาติ
                    5.4  สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน
                    5.5  รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 

                6. การคัดเลือก
                    คณะกรรมการของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

                 7. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี้ >> Download Application Form <<
                     
                                     
                                                                                สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
                                                                                                 28 เมษายน 2557
admin
29 เมษายน 2557

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77