Follow us on
       
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project – TAFP)
pr heaD.jpg

ที่   ๗ / ๒๕๖๐

 เรื่อง โครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project – TAFP)

          สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจะดำเนินโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project – TAFP) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส เพื่อนำกลุ่มเยาวชนหรือคนไทยอเมริกันรุ่นที่สอง (2nd generation) ที่เติบโตในสหรัฐฯ ไปทำงานอาสาสมัครและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและความเป็นไทยในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อสร้างความผูกพันและความตระหนักรู้ในความเป็นไทย รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศไทย

          TAFP จะจัดขึ้นประมาณ ๑๑ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับมอบหมายให้ไปสอนภาษาอังกฤษให้นักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษาในต่างจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ชายแดนเป็นเวลาประมาณ ๘ สัปดาห์ และอีก ๓ สัปดาห์จะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  พบผู้บริหารระดับสูงและเยี่ยมชมการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ ทัศนศึกษา “เส้นทางตามรอยพระบาท” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเลือก และสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของไทยเพื่อเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้งจะมีโอกาสได้ไปพักกับครอบครัวหรือญาติที่ประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับระหว่างสหรัฐฯ และประเทศไทย ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทาง  เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaiconsulatela.org/TAFP.html หรือติดต่อ น.ส.อิสรีย์ พรหมโสภี ได้ที่ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ ต่อ ๒๒๗ และ issaree.p@thaiconsulatela.org 

            ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ (611 N. Larchmont Blvd., Los Angeles, CA90004) ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะมีกระบวนการคัดเลือกโดยพิจารณาใบสมัครและสอบสัมภาษณ์

            จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

                                                                                              สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

                                                                                                         ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

admin
17 มกราคม 2560

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77