ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การให้บริการกงสุลสัญจรในงานเทศกาลสงกรานต์วัดไทยลอสแองเจลิส
pr heaD.jpg

เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจรในงานเทศกาลสงกรานต์วัดไทยลอสแองเจลิส

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในงานเทศกาลสงกรานต์วัดไทยลอสแองเจลิสตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ดังนี้       

          วันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๘ – ๙ เมษายน ๒๕๖๐
          เวลา ๙.๐๐๑๗.๐๐ น.
          วัดไทยลอสแองเจลิส (ศาลาอเนกประสงค์ ชั้น ๒)
          8225 Coldwater Canyon Ave., North Hollywood, CA 91605
          โทรศัพท์ ๘๑๘ – ๗๘๐ – ๔๒๐๐

ในการบริการกงสุลสัญจร สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการ (๑) หนังสือเดินทาง (๒) บัตรประจำตัวประชาชน (๓) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (๔) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางจะต้องทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้ ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

  • ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)
  • โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔   
  • อีเมล์: passport@thaiconsulatela.org  

สำหรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องทำนัดหมาย      

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ  (www.thaiconsulatela.org) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔  รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook  (Royal Thai Consulate – General, Los Angeles)  และ Twitter (ThaiCGLA) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน          

admin
14 มีนาคม 2560

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on