Follow us on
       
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขยายวันปิดรับสมัครโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project – TAFP)
pr heaD.jpg

เรื่อง  ขยายวันปิดรับสมัครโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project – TAFP)

ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project – TAFP) ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อไปงานอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและความเป็นไทยในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อสร้างความผูกพันและความตระหนักรู้ในความเป็นไทย รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยมีกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น

เพื่อให้ผู้สนใจมีระยะเวลาเตรียมเอกสารและให้มีผู้สมัครที่หลากหลายจากมลรัฐต่าง ๆ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะขยายวันรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaiconsulatela.org/TAFP.html หรือติดต่อ น.ส.อิสรีย์ พรหมโสภี โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ ต่อ ๒๒๗ และอีเมล์ issaree.p@thaiconsulatela.org 

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ (611 N. Larchmont Blvd., Los Angeles, CA 90004) ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครข้างต้น

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน 

friendship_engWeb.jpg
admin
14 มีนาคม 2560

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77