ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผลการให้บริการกงสุลสัญจรที่มลรัฐเนวาดา
pr heaD.jpg

เรื่อง ผลการให้บริการกงสุลสัญจรที่มลรัฐเนวาดา

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจรให้แก่ชาวไทยในมลรัฐเนวดา ณ วัดศรีเจริญธรรม เมืองลาสเวกัส เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้บริการชาวไทยในการทำหนังสือเดินทางบัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ และให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล โดยมีผู้ใช้บริการรวม ๓๓๗ ราย แบ่งเป็น 

        - หนังสือเดินทาง ๑๗๔ ราย
        - บัตรประจำตัวประชาชน ๙๓ ราย
        - นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ๑๔ ราย
        - ให้คำปรึกษาด้านกงสุล ๕๖ ราย

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดอบรมอาสาสมัครกงสุลให้แก่คนไทยในพื้นที่จำนวน ๕ คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริการกงสุลและข้อมูลการให้ความช่วยเหลือคนไทย ซึ่งอาสาสมัครดังกล่าวจะเป็นเครือข่ายที่สนับสนุนการทำงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดศรีเจริญธรรมและชุมชนไทยในเมืองลาสเวกัสที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ส่งผลให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมืองลาสเวกัสถือเป็นพื้นที่ที่ชุมชนไทยพำนักอยู่เป็นจำนวนมากรองจากนครลอสแอนเจลิสและนครซานฟรานซิสโก ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกงสุลสัญจรไปบริการชุมชนไทยปีละสองครั้ง โดยกงสุลสัญจรที่มลรัฐเนวาดาครั้งต่อไปจะจัดขี้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม เมืองลาสเวกัส

อนึ่ง ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดบริการกงสุลสัญจรในเมืองอื่น ๆ ตลอดปี ๒๕๖๐ และตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่

      (๑)  เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ  (www.thaiconsulatela.org)
      (๒)  Facebook: Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
      (๓)  Twitter: ThaiCGLA
      (๔)  โทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน          

 

admin
15 มีนาคม 2560

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77