ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การให้บริการกงสุลสัญจรที่มลรัฐอลาสกา

pr heaD.jpg

การให้บริการกงสุลสัญจรที่มลรัฐอลาสกา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในมลรัฐอลาสกา ตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ดังนี้       

          วันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๓ – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
          เวลา ๐๙.๐๐๑๗.๐๐ น.
          วัดธรรมภาวนา
          3840 O’Malley Road, Anchorage, AK99507 (ใกล้กับ Alaska Zoo)
          โทรศัพท์ ๙๐๗ – ๓๔๔๙๙๙๔        

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการ (๑) หนังสือเดินทาง (๒) บัตรประจำตัวประชาชน (๓) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ อาทิ การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย และ (๔) ให้คำปรึกษา  ด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางจะต้องทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้ ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

  • ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)
  • โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔   
  • อีเมล์: passport@thaiconsulatela.org  

สำหรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องทำนัดหมาย         

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ  (www.thaiconsulatela.org) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔  รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook  (Royal Thai Consulate – General Los Angeles)  และ Twitter (ThaiCGLA) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
admin
1 เมษายน 2560

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on