Follow us on
       
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การสัมมนา "What makes the IRS audit you?"

thumbnail_23561854_10154893081685974_6174423994064443685_n.jpg

การสัมมนา "What makes the IRS audit you?"

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา จัดงาน สัมมนา "What makes the IRS audit you?" สำหรับชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส โดยมีวิทยากรคือ นาย Gregory Habib ตำแหน่ง Certified Public Accountant (CPA) และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย University of California, Los Angeles ด้าน International Taxation และมีคุณ Katie Borden เป็นล่ามภาษาไทย

นาย Gregory Habib ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ Internal Revenue Service (IRS) ขอตรวจสอบภาษีย้อนหลัง ซึ่งโดยปกติแล้ว IRS จะตรวจสอบภาษีย้อนหลังเมื่อเจ้าหน้าที่พบข้อมูลที่น่าสงสัยจากการแจ้งของผู้เสียภาษี โดยพิจารณาจากตัวเลขรายได้หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น รายได้ที่แจ้งไม่สอดคล้องกับถิ่นที่อยู่และจำนวนผู้อยู่อาศัย โดย IRS มีสิทธิ์ขอตรวจสอบหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น เอกสารต่าง ๆ ที่บ่งชี้ถึงแหล่งที่มาของรายได้และรายจ่าย

ประเภทแบบฟอร์มการแจ้งภาษี

๑. Form 1040: สำหรับผู้ที่มีสัญชาติอเมริกัน และผู้ที่ถือบัตร Permanent Resident Aliens

๒. Form 1040 NR: สำหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติอเมริกันหรือถือบัตร Permanent Resident Aliens แต่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า ๑๘๓ วัน และมีการประกอบอาชีพหรือได้รับรายได้

๓. Form 1020: สำหรับเจ้าของธุรกิจ

๔. Form 1099: สำหรับการแจ้งการรับรายได้นอกเหนือจากเงินเดือน

๕. Form W7: ภาษีสำหรับผู้ประกอบอาชีพ ที่ไม่มีเลขประจำตัว Social Security

๖. Form W2: สำหรับเจ้าของธุรกิจเพื่อแจ้งการจ่ายเงินเดือนและการหักภาษีของเงินเดือนลูกจ้าง โดยลูกจ้างจะต้องเป็นผู้แนบแบบฟอร์มนี้ประกอบกับใบแจ้งภาษีฉบับอื่นในการยื่นชำระภาษี

ทำอย่างไรเมื่อ IRS เรียกตรวจสอบ

ผู้ที่ถูกตรวจสอบสามารถเจรจากับเจ้าหน้าที่ IRS ได้ แต่ต้องยื่นเอกสารทุกอย่างตามที่เจ้าหน้าที่ขอตรวจ เพื่อยืนยันข้อมูลที่ตนกรอก ผู้ถูกตรวจสอบสามารถชี้แจงโดยขอยื่นเอกสารนอกเหนือจากที่เจ้าหน้าที่ขอตรวจได้ แต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถูกตรวจสอบจะไม่สามารถเจรจาขอให้มีการตรวจสอบใหม่ แต่สามารถเจรจาขอผ่อนผันเวลาการชำระเงินค่าปรับหรือชำระภาษีย้อนหลังได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ IRS ว่าจะให้เวลาผ่อนผันเท่าใดที่สมเหตุสมผลกับสถานะของผู้ที่ถูกตรวจสอบและจำนวนเงินที่ต้องชำระ

ในกรณีที่ผู้ถูกตรวจสอบมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ IRS ได้ตรวจสอบผิดพลาดถึงแม้จะมีการตรวจสอบอีกครั้ง แล้วผู้ถูกตรวจสอบสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ IRS โดยเจ้าหน้าที่จะยื่นเรื่องตามลำดับขั้นตอนเพื่อเข้าสู่ การพิจารณาของศาลภาษี (Tax Court)

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ IRS กรณีถูกตรวจสอบ

ผู้ถูกตรวจสอบต้องจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม อาทิ ใบเสร็จหรือหลักฐานจากธนาคารเพื่อยืนยันรายจ่ายและรายได้ที่ได้รับ เอกสารที่เจ้าหน้าที่ IRS ร้องขอ และเอกสารที่ผู้ถูกตรวจสอบต้องการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้เรียงเป็นหมวดหมู่ เจ้าหน้าที่ IRS จะไม่ให้ความสนใจและถือว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ

ข้อพึงทราบ

๑. กรณีที่ผู้ถูกตรวจสอบไม่พร้อมที่จะพบกับเจ้าหน้าที่ IRS สามารถเจรจาขอเลื่อนวันออกไปได้ โดยสามารถให้เหตุผลต่อเจ้าหน้าที่ แต่ต้องเป็นเหตุผลที่หนักแน่นเพียงพอ

๒. กรอกข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง เนื่องจากค่าปรับที่ถูกเรียกเก็บอาจมีจำนวนที่มากกว่าภาษีที่ต้องชำระรายปี และอาจกระทบต่อเงินเก็บสะสมใน Social Security อีกด้วย

๓. การแจ้งข้อมูลไม่ตรงโดยเจตนาถือว่าเป็นการทำผิดกฏหมาย อาจถูกดำเนินคดีได้

admin
22 พฤศจิกายน 2560

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77