Follow us on
       
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ: กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดลพบุรี
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ: กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดลพบุรี
โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นไทยให้แก่เยาวชนที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและความผูกพันต่อประเทศไทย
โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศและค่าประกันสุขภาพ
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เอกสารประกอบการพิจารณา และรายละเอียดการติดต่อตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่แนบมานี้
ทั้งนี้ หมดเขตยื่นใบสมัครวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ตามเวลาประเทศไทย)
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ: กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดลพบุรี

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นไทยให้แก่เยาวชนที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและความผูกพันต่อประเทศไทย

โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศและค่าประกันสุขภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เอกสารประกอบการพิจารณา และรายละเอียดการติดต่อตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่แนบมานี้ [Download]

ทั้งนี้ หมดเขตยื่นใบสมัครวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ตามเวลาประเทศไทย)
admin
18 มิถุนายน 2561

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77