Follow us on
       
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะประชุมหารือกับกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเตรียมการการเลือกตั้ง

36669882_10155415980700974_8299084818373672960_n.jpg

เมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๑ ในการเดินทางกลับจากการดูงานการเลือกตั้งตามคำเชิญของเม็กซิโก ประธาน กกต.และคณะประชุมกับกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลและแนวทางและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. มาตรการใหม่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

๑.๑ กกต.จะดำเนินการต่าง ๆ ที่เป็นรูปแบบใหม่ของการปฏิรูปการเมืองและการเลือกตั้งอย่างกว้างขวางและจริงจัง อาทิ การสนับสนุนพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อลดการใช้เงินและระบบนายทุน รวมถึงได้ให้การศึกษาแก่พลเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยแล้วในระดับตำบลทั่วประเทศ

๑.๒ การเลือกตั้งครั้งต่อไป จะกาบัตรเลือกตั้งเพียงบัตรเดียว เพื่อเลือกสส.เขต สส.บัญชีรายชื่อ และนายกรัฐมนตรีที่พรรคการเมืองของผู้สมัคร สส.เสนอชื่อ นอกจากนี้ หมายเลขพรรคการเมืองในแต่ละเขตเลือกตั้งจะแตกต่างกัน

๑.๓ กกต.ได้พัฒนา “แอพลิเคชันฉลาดเลือก” เพื่อแสดงข้อมูลของพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถดาวน์โหลด แอพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ

๑.๔ กกต.แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนำร่องการเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ต (i vote) ใน ๓ พื้นที่ คือ นอร์เวย์ จอร์แดน และนครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

๒. การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

๒.๑ การลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังคงมีทั้งรูปแบบเดิมคือ ลงทะเบียนด้วยตัวเอง และทางไปรษณีย์ และแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นทางเลือกเพิ่มเติม นอกจากนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถมอบอำนาจ หรือลงทะเบียนเป็นกลุ่มคณะ โดยระบบการลงทะเบียนจะเปิดช่วงเวลาก่อนกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งและปิดก่อนวันเลือกตั้ง ๓๐ วัน

๒.๒ เมื่อปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง กกต.จะจัดทำข้อมูลการของผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งให้สถานทูตและสถานกงสุลใหญ่เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบว่าในเขตเลือกตั้งของตนมีผู้สมัครใดบ้าง

๒.๓ การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่มีข้อกำหนดให้ประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรใหม่ก่อนการเลือกตั้งแต่ละครั้ง

๒.๔ ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่มีความถนัดในการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแบบออนไลน์ สามารถมอบให้สถานกงสุลใหญ่ดำเนินการแทนได้

๒.๕ ผู้ที่มีชื่ออยู่ใน “ทะเบียนบ้านกลาง” เช่น ผู้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถติดต่อยืนยันตัวตนได้ จะไม่มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายทะเบียนราษฎร ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว บุคคลนั้น ๆ สามารถมอบให้ญาติ/เจ้าบ้านไปขอเพิ่มชื่อที่สำนักทะเบียน ๑๐ วันก่อนวันเลือกตั้ง (ต้องดำเนินการก่อนขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งในข้อ ๒.๑) คนไทยสามารถขอตรวจสอบชื่อในทะเบียนบ้านของตนเองได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

๓. ข้อเสนอแนะของสถานกงสุลใหญ่ฯ

๓.๑ โดยที่การลงทะเบียนของคนไทยในต่างประเทศต้องใช้หลักฐาน ๓ อย่าง เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง ได้แก่ เลขประจำตัว ๑๓ หลัก เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน และ
เลขที่หนังสือเดินทาง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงเสนอขอให้อนุโลมปรับลดข้อกำหนดดังกล่าว กกต.รับไว้พิจารณากับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนไทยในต่างประเทศอย่างแท้จริง จึงน่าจะมี สส.ผู้แทนคนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะ ประธาน กกต.เห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องหารือในอนาคต

๓.๓ ขอให้ กกต.เร่งพิจารณาจัดสรร งบประมาณให้สถานทูตสถานกงสุลใหญ่ก่อนวันเลือกตั้ง ๔ เดือน เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณในการเตรียมการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

๓.๔ ขอความร่วมมือ กกต.สนับสนุนวิทยากรในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนไทย โดยจัดให้มีหลักสูตรการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองของไทย การเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมของคนไทยในต่างประเทศก่อนการเลือกตั้งอีกด้วย ซึ่ง กกต.รับว่าจะนำไปพิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป

๔. อื่น ๆ 
๔.๑ กกต.จะจัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง
๔.๒ กกต.ได้เสนอให้มีการนับคะแนนที่เพื่อแก้ปัญหาในกรณีที่บัตรเลือกตั้งส่งกลับมานับที่ประเทศไทยไม่ทัน อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ เสนอแนะว่าการเร่งระยะเวลาการจัดส่งบัตรเลือกตั้งอยู่ในวิสัยที่ดำเนินการได้

36644179_10155415980770974_7484695182953152512_n.jpg

36627163_10155415980730974_3645731393767473152_n.jpg

36617120_10155415980710974_6683198687167905792_n.jpg

admin
4 กรกฎาคม 2561

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77