Follow us on
       
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แถลงข่าวของกระทรวงการต่างประเทศ ร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย
Copy of Press Release TH ร่างบัญยัด.jpg
admin
26 กันยายน 2561

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77