Follow us on
       
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
PR - 36 กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (รง.).jpg

admin
1 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77