Follow us on
       
 
 
 
 
 
 
  การรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย (หนังสือมอบอำนาจ)
 
  1. ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย (หนังสือมอบอำนาจ) สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด เนวาดา นิวเม็กซิโก มอนทานา ยูทาห์ วอชิงตัน ไวโอมิง  อลาสกา อริโซนา โอเรกอน ไอดาโฮ ฮาวาย (รวมทั้งเกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)
   
 
  2. เอกสารที่ต้องใช้
•    คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ
•    หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
•    บัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทยตัวจริงที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด
   
  3. ค่าธรรมเนียม
•    อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับ
•    ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)
   
  4. การยื่นคำร้อง
•    ดำเนินการด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้เวลา 1 วันทำการ ยื่นเอกสารระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และรับเอกสารคืนเวลา 15.00 น. ของวันทำการเดียวกัน
•    กรณียื่นทางไปรษณีย์ ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
            - นำหนังสือมอบอำนาจที่กรอกข้อความแล้วไปผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้การรับรองลายมือชื่อใน Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
            - หากไม่ประสงค์จะส่งบัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยตัวจริง ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ โดยให้ผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้ Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
            - เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
            - ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมค่าธรรมเนียมและซองติดแสตมป์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
            - สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์

   
 
Download Form
1. คำร้องนิติกรณ [ Download ]
2. หนังสือมอบอำนาจ
     2.1 มอบอำนาจทั่วไป
[ Download ]
     2.2 มอบอำนาจสำหรับการย้ายทะเบียนบ้าน
[ Download ]
     2.3 มอบอำนาจและให้ความยินยอมบุตรซึ่งอายุต่ำกว่า 20 ปีทำหนังสือเดินทาง
[ Download ]
     2.4 มอบอำนาจเรื่องที่ดิน-โฉนด (ท.ด.21) [ Download ]
     2.5 หนังสือมอบอำนาจเรื่องที่ดิน-น.ส.3 ฯลฯ (ท.อ.4) [ Download ]
     2.6 หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับห้องชุด) [ Download ]
3. หนังสือให้ความยินยอม
     3.1 หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
[ Download ]
     3.2 หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสในการทำนิติกรรมเรื่องทั่วไป
[ Download ]
     3.3 หนังสือให้ความยินยอมสละมรดกที่ดิน [ Download ]
4. หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต (กรณีขอรับบำเหน็จ หรือบำนาญ)
[ Download ]
5. แบบฟอร์มโนทารี่ พับบลิ / Notary Public Form (กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์) [ Download ]
   
  ดูข้อมูลอื่นๆ
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77