Follow us on
       
 
 
 
 
 
 
  การรับรองคำแปล
 
  1. ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการรับรองคำแปลสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด เนวาดา นิวเม็กซิโก มอนทานา ยูทาห์ วอชิงตัน ไวโอมิง  อลาสกา อริโซนา โอเรกอน ไอดาโฮ ฮาวาย (รวมทั้งเกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก) ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองคำแปลเฉพาะเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทยหรือสหรัฐฯ เท่านั้น
   
 
  2. เอกสารที่ต้องใช้
•    คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ
•    สำเนาบัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน จำนวน 1 ชุด
•    ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการให้รับรองคำแปล พร้อมสำเนา 1 ชุด
•    เอกสารที่แปล ซึ่งต้องแปลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ ห้ามแปลสรุป หรือ    รวบรัดตัดตอน และเอกสารที่แปลจะต้องให้ผู้แปลลงนามและมีข้อความรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ
•    เอกสารออกโดยหน่วยงานราชการสหรัฐฯ ต้องนำไปผ่านการรับรอง 2 ขั้นตอน คือ
      ขั้นตอนที่ 1 Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสาร
                       ท่านจะต้องนำเอกสารไปให้ Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสารทำการรับรอง โดยท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารได้ที่ http://www.nass.org/business-services/apostillesdocument-authentication-services > เลือกมลรัฐที่ออกเอกสารท้องถิ่น)
      ขั้นตอนที่ 2 U.S. Department of State   
                       นำเอกสารดังกล่าวที่ผ่านการรับรองตามขั้นตอนที่ 1 ไปให้ U.S. Department of State ทำการรับรอง แล้วจึงนำไปยื่นกับสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยท่านสามารถสอบถามหรือดูข้อมูลวิธีการส่งเอกสารไปรับรองได้ที่

                         Office of Authentications, U.S. Department of State
                         Tel. 202 – 4858000     
                         http://www.state.gov/m/a/auth/

*** เหตุผลที่ต้องนำเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการสหรัฐฯ ไปผ่านการรับรองตามขั้นตอนข้างต้นนั้น เนื่องจากเอกสารต่างประเทศที่จะนำไปใช้กับหน่วยงานราชการที่ประเทศไทย จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศของประเทศนั้นเพื่อยืนยันความถูกต้องของเอกสารก่อนเสมอ ***
   
  3. ค่าธรรมเนียม
•    อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับ (ทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนการรับรอง สถานกงสุลใหญ่ฯ จะต้องรับรองเอกสารต้นฉบับก่อน จากนั้นจึงจะรับรองคำแปลได้)
•    ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)
   
  4. การยื่นคำร้อง
•    ดำเนินการด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้เวลา 1 วันทำการ ยื่นเอกสารระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และรับเอกสารคืนเวลา 15.00 น. ของวันทำการเดียวกัน
•    กรณียื่นทางไปรษณีย์ ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
          - เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
          - คำร้องนิติกรณ์ให้ไปผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้ Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ
          - ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมค่าธรรมเนียมและซองติดแสตมป์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
          - สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์
 
   
 
Download Form
1. คำร้องนิติกรณ [ Download ]
2. Notary Public Form (กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์) [ Download ]
   
  ดูข้อมูลอื่นๆ
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77