Follow us on
       
 
 
 
 
 
 
  การขอสูติบัตรไทย
 
  1. ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกสูติบัตรไทยให้กับเด็กไทยที่มีบิดาและ / หรือมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น โดยให้บริการสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด เนวาดา นิวเม็กซิโก มอนทานา ยูทาห์ วอชิงตัน ไวโอมิง  อลาสกา อริโซนา โอเรกอน ไอดาโฮ ฮาวาย (รวมทั้งเกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)
   
 
   2. เอกสารที่ต้องใช้
•    คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด 1 ชุด
•    สูติบัตรสหรัฐฯ ฉบับจริง ที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น พร้อมสำเนา 1 ชุด ทั้งนี้ ก่อนนำสูติบัตรสหรัฐฯ ไปยื่นต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ท่านจะต้องนำสูติบัตรสหรัฐฯ ไปผ่านการรับรองจาก Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสาร (ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ http://www.nass.org/business-services/apostillesdocument-authentication-services > เลือกมลรัฐที่ออกเอกสารท้องถิ่น)
• บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยฉบับจริงของบิดาและมารดาที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด (ให้ถ่ายเอกสารของบิดาและมารดาแยกกัน)
• สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดาอย่างละ 1 ชุด
• ทะเบียนสมรสของบิดา-มารดาฉบับจริงที่จดทะเบียนตามกฎหมายสหรัฐฯ หรือกฎหมายไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด
• รูปถ่ายสีของเด็ก ขนาด Passport Size (2 x 2 นิ้ว) จำนวน 1 รูป (ฉากหลังรูปเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ถ่ายหน้าตรงชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่รับรูปถ่ายจาก Photo Machine หรือจากการถ่ายเอกสารสี /สแกนเนอร์ และโปรดเขียนชื่อ – นามสกุลหลังรูปถ่ายด้วย)
• เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างบุตรและบิดามารดา (กรณีบิดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยและมารดาเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน กฎหมายระบุว่าบุตรจะได้สัญชาติไทยต่อเมื่อได้ผ่านการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตรแล้ว)
• ท่านจะต้องกรอกเอกสารอื่นเพิ่มเติมในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
   (1) กรณีบิดา-มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส และประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของบิดา
        - บันทึกการสอบปากคำบิดาและมารดา กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของบิดา
   (2) กรณีบิดา – มารดาจดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของมารดา
        - บันทึกการสอบปากคำบิดาและมารดา กรณีจดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของมารดา
   (3) กรณีชื่อของเด็กในสูติบัตรสหรัฐฯ และสูติบัตรไทยไม่ตรงกัน
        - คำร้องและบันทึกการสอบปากคำกรณีการขอหนังสือรับรองบุคคล
   (4) กรณีขอสูติบัตรไทยให้บุตรซึ่งเกิดก่อนปี พ.ศ. 2535
        - บันทึกการสอบปากคำ กรณีขอให้ออกสูติบัตรไทยให้กับบุตรซึ่งได้รับสัญชาติไทยย้อนหลังตามมาตรา 10 พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
   
3. ค่าธรรมเนียม
•    การขอสูติบัตรไทยไม่มีค่าธรรมเนียม

  4. การยื่นคำร้อง
• ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และรับเอกสารคืนได้ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้เวลาดำเนินการ 5 วันทำการ
• กรณียื่นทางไปรษณีย์ ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
        - สูติบัตรสหรัฐฯ ต้องส่งฉบับจริงเท่านั้น
        - เอกสารอื่นๆ หากไม่ประสงค์จะส่งฉบับจริง ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ โดยให้ผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้ Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ
        - เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
        - ส่งเอกสารตามที่ระบุข้างต้นไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมซองติดแสตมป์
        - สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์
   
 
   
 
Download Form
1. แบบฟอร์มการแจ้งเกิด Download
2. แบบฟอร์มเพิ่มเติมสำหรับการขอสูติบัตร
 2.1 บันทึกสอบปากคำบิดา กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลบิดา
Download
 2.2 บันทึกสอบปากคำมารดา กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลบิดา
Download
 2.3 บันทึกสอบปากคำบิดา กรณีจดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลมารดา
Download
 2.4 บันทึกสอบปากคำมารดา กรณีจดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลมารดา
Download
3. แบบฟอร์มโนทารี่ พับบลิ / Notary Public Form (กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์)  Download
4. คำร้องและบันทึกการสอบปากคำ กรณีการขอหนังสือรับรองบุคคลบุคคล Download
   
  ดูข้อมูลอื่นๆ
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77