Follow us on
       
 
 
 
 
 
 
  การแก้ไขนามสกุลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ
 
  1. ขอบเขตการให้บริการ
•    สตรีไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติและต้องการแก้ไขนามสกุลในทะเบียนบ้าน ต้องไปดำเนินการ ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยนำทะเบียนสมรสสหรัฐฯ ฉบับจริง พร้อมคำแปลภาษาไทยของทะเบียนสมรสสหรัฐฯ ที่ผ่านการรับรองคำแปลจากสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้วไปแสดง และสามีต้องเดินทางไปลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้นามสกุล ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอด้วย
•    ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปดำเนินการ ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
      - สามีและภรรยาต้องทำบันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ
      - นำทะเบียนสมรสสหรัฐฯ ไปรับรองคำแปลภาษาไทยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (ดูรายละเอียดการรับรองคำแปล)
      - ภรรยาต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่ประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขนามสกุลในทะเบียนบ้านแทน (ดูรายละเอียดการรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย)
•    สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการรับคำร้องขอแก้ไขนามสกุลในทะเบียนบ้านเนื่องจากการสมรสสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด เนวาดา นิวเม็กซิโก มอนทานา ยูทาห์ วอชิงตัน ไวโอมิง  อลาสกา อริโซนา โอเรกอน ไอดาโฮ ฮาวาย (รวมทั้งเกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)

   
  2. เอกสารที่ต้องใช้
•    คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ
•   
บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งานของภรรยา พร้อมสำเนา 3 ชุด
•    หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานของสามี พร้อมสำเนา 2 ชุด
•    บันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล 1 ฉบับ ซึ่งสามี (ชาวต่างชาติ) ต้องลงนามผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือ ใช้การรับรองลายมือชื่อใน Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
•    ทะเบียนสมรสสหรัฐฯ ฉบับจริงที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานสหรัฐฯ พร้อมสำเนา 2 ชุด ซึ่งการรับรองของหน่วยงานสหรัฐฯ ต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ
     ขั้นตอนที่ 1 Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสาร
                      ท่านจะต้องนำเอกสารไปให้ Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสารทำการรับรอง โดยท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารได้ที่ http://www.nass.org/business-services/apostillesdocument-authentication-services > เลือกมลรัฐที่ออกเอกสารท้องถิ่น)
     ขั้นตอนที่ 2 U.S. Department of State   
                      นำเอกสารดังกล่าวที่ผ่านการรับรองตามขั้นตอนที่ 1 ไปให้ U.S. Department of State ทำการรับรอง แล้วจึงนำไปยื่นกับสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยท่านสามารถสอบถามหรือดูข้อมูลวิธีการส่งเอกสารไปรับรองได้ที่

                      Office of Authentications, U.S. Department of State
                      Tel. 202 – 4858000     
                      http://www.state.gov/m/a/auth/

•    คำแปลทะเบียนสมรสสหรัฐฯ (ต้องแปลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ ห้ามแปลสรุป หรือ รวบรัดตัดตอน และเอกสารที่แปลจะต้องให้ผู้แปลลงนามและมีข้อความรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ
•    หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ (ในกรณีมอบให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทน)
   
 
  3. ค่าธรรมเนียม
•    อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับ ในกรณีนี้จะมีการรับรองเอกสาร 4 รายการ ประกอบด้วย บันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล การรับรองทะเบียนสมรสสหรัฐฯ การรับรองคำแปลของทะเบียนสมรสสหรัฐฯ และหนังสือมอบอำนาจ จึงมีค่าธรรมเนียมรวม 60 ดอลลาร์สหรัฐ
•    ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)
   
  4. การยื่นคำร้อง
•    ดำเนินการด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้เวลา 2 วันทำการ ยื่นเอกสารระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และรับเอกสารคืนเวลา 15.00 น. ของวันทำการเดียวกัน
•    กรณียื่นทางไปรษณีย์ได้ ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
      - นำบันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุลและหนังสือมอบอำนาจไปผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้การรับรองลายมือชื่อใน Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
      - หากไม่ประสงค์จะส่งบัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยตัวจริง ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ โดยให้ผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้ Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
      - เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
      - ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมค่าธรรมเนียมและซองติดแสตมป์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
      - สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์
   
 
Download Form
1. คำร้องนิติกรณ [ Download ]
2. บันทึกข้อตกลงในการใช้ชื่อสกุล [ Download ]
3. หนังสือมอบอำนาจทั่วไป [ Download ]
4. Notary Public Form (กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์) [ Download ]

   
   
 
  ดูข้อมูลอื่นๆ
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77