Follow us on
       
 
 
 
 
 
 
  การรับรองสำเนาเอกสารราชการไทย
  1. ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการรับรองสำเนาเอกสารราชการไทยสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐ  ในเขตอาณา คือ แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด เนวาดา นิวเม็กซิโก มอนทานา ยูทาห์ วอชิงตัน ไวโอมิง อลาสกา อริโซนา โอเรกอน ไอดาโฮ ฮาวาย (รวมทั้งเกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก) ทั้งนี้ ตามหลักการของการรับรองสำเนาเอกสาร ต้องเป็นการรับรองโดยหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น เพราะสามารถตรวจสอบได้ว่าเอกสารออกโดยหน่วยงานจริง ดังนั้น หากเป็นเอกสารราชการที่ไม่ได้ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานกงสุลใหญ่ฯ จึงเป็นดุลยพินิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความถูกต้องแท้จริงของเอกสารนั้น

2. เอกสารที่ต้องใช้
•    คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ
•    บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา 1 ชุด
•    ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการให้รับรองสำเนา พร้อมสำเนา 2 ชุด

3. ค่าธรรมเนียม
•    อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับ
•    ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)

4. การยื่นคำร้อง
•    ดำเนินการด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้เวลา 1 วันทำการ ยื่นเอกสารระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และรับเอกสารคืนเวลา 15.00 น. ของวันทำการเดียวกัน
•    กรณียื่นทางไปรษณีย์ได้ จะต้องดำเนินการ ดังนี้
         - ส่งเอกสารต้นฉบับให้สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร
         - นำคำร้องนิติกรณ์ไปผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้ Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (ผู้ลงนามในคำร้องนิติกรณ์ต้องเป็นเจ้าของเอกสารหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายเท่านั้น)

      สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์

Download Form
1. คำร้องนิติกรณ [ Download ]
2. Notary Public Form (กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์) [ Download ]

  ดูข้อมูลอื่นๆ
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77