วันที่ เมือง รัฐ สถานที่ ที่อยู่ เนื่องในโอกาส
21 มีนาคม 2558
Las Vegas NV วัดศรีเจริญธรรม 5929 Duncan Drive, Las Vegas, NV 80108
View Map
-
22 มีนาคม 2558
Las Vegas NV วัดศรีเจริญธรรม 5929 Duncan Drive, Las Vegas, NV 80108
View Map
-
11 เมษายน 2558
Denver CO วัดพุทธวราราม 4801 Julian St., Denver, CO 80221
View Map
-
12 เมษายน 2558
Denver CO วัดพุทธวราราม 4801 Julian St., Denver, CO 80221
View Map
-
18 เมษายน 2558
Layton UT วัดธรรมคุณาราม 644 E. 1000 N., Layton, UT 84041
View Map
-
19 เมษายน 2558
Layton UT วัดธรรมคุณาราม 644 E. 1000 N., Layton, UT 84041
View Map
-
9 พฤษภาคม 2558
Fremont CA วัดพุทธานุสรณ์ 36054 Niles BLVD, Fremont, CA 94536
View Map
-
10 พฤษภาคม 2558
Fremont CA วัดพุทธานุสรณ์ 36054 Niles BLVD, Fremont, CA 94536
View Map
-
16 พฤษภาคม 2558
Albuquergue NE วัดพุทธโสธรวิเทศ 143-145 Madison St NE, Albuquergue, NE 87108
View Map
-
17 พฤษภาคม 2558
Albuquergue NE วัดพุทธโสธรวิเทศ 143-145 Madison St NE, Albuquergue, NE 87108
View Map
-
13 มิถุนายน 2558
Anchorage AK วัดธรรมภาวนา อลาสก้า 738 W.72 Ave, Anchorage, AK 99518
View Map
-
14 มิถุนายน 2558
Anchorage AK วัดธรรมภาวนา อลาสก้า 738 W.72 Ave, Anchorage, AK 99518
View Map
-
27 มิถุนายน 2558
Auburn WA วัดวอชิงตันพุทธวนาราม 4401 South 360Th St., Auburn, WA 98001-9320
View Map
-
28 มิถุนายน 2558
Auburn WA วัดวอชิงตันพุทธวนาราม 4401 South 360Th St., Auburn, WA 98001-9320
View Map
-
11 กรกฎาคม 2558
Las Vegas NV วัดป่าพุทธยานันทาราม 5320 Kell Lane, Las Vegas, NV 89156
View Map
-
12 กรกฎาคม 2558
Las Vegas NV วัดป่าพุทธยานันทาราม 5320 Kell Lane, Las Vegas, NV 89156
View Map
-
25 กรกฎาคม 2558
Berkeley CA วัดมงคลรัตนาราม 1911 Russell St., Berkeley, CA 94703-2221
View Map
-
26 กรกฎาคม 2558
Berkeley CA วัดมงคลรัตนาราม 1911 Russell St., Berkeley, CA 94703-2221
View Map
-
8 สิงหาคม 2558
Waddell AZ วัดพรหมคุณาราม 17212 West Maryland Ave., Waddell, AZ 85355
View Map
-
9 สิงหาคม 2558
Waddell AZ วัดพรหมคุณาราม 17212 West Maryland Ave., Waddell, AZ 85355
View Map
-
30 สิงหาคม 2558
Fresno CA วัดพรหมจริยการาม 4485 South Orange Ave, Fresno, CA 93725
View Map
-
5 กันยายน 2558
Sacramento CA วัดซาคราเมนโตพุทธวนาราม 151 South Ave, Sacramento, CA 95838
View Map
-
6 กันยายน 2558
Sacramento CA วัดซาคราเมนโตพุทธวนาราม 151 South Ave, Sacramento, CA 95838
View Map
-
12 กันยายน 2558
Seattle WA Thai Festival Seattle 2015 401 NE Northgate Way, Seattle, WA 98125
View Map
-
26 กันยายน 2558
Turner OR วัดพุทธออเรกอน 8360 David Lane, Turner, OR 97392
View Map
-
27 กันยายน 2558
Turner OR วัดพุทธออเรกอน 8360 David Lane, Turner, OR 97392
View Map
-
 

ในการจัดกงสุลสัญจรดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. หนังสือเดินทาง
1.1 รับคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
*** ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า***
ท่านสามารถทำการนัดหมายล่วงหน้าได้โดยนัดหมายผ่านระบบนัดหมายออนไลน์
เอกสารที่ต้องใช้
• คำร้องขอหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์/แบบรายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ 1 ชุด [ Download ]
• บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งมีหมายเลขประจำตัว 13 หลักของผู้ร้องฯ พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด
• หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน และ สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ 1 ที่มีรูปถ่ายและรายละเอียดของผู้ร้องฯ และหน้าที่ 2 ที่มีการต่ออายุ 1 ชุด
• ค่าธรรมเนียม 35.00 ดอลล่าร์สหรัฐ ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles)
• ซอง Express Mail จากไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) พร้อมด้วยแสตมป์ $19.99 (ไม่รับ Meter Stamp) และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง
ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางระบบนัดหมายออนไลน์
**ไม่ต้องนำรูปถ่ายมา เนื่องจาก ผู้ร้องฯต้องมาถ่ายรูปที่เครื่องทำอีพาสปอร์ตเท่านั้น
**กรณีผู้ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ที่มีเอกสารไม่ครบ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ยอมรับดำเนินเรื่องให้ก่อนพร้อมรับชำระเงิน และออกใบเสร็จให้กับผู้ยื่นคำร้องแล้วนั้น ผู้ร้องต้องยื่นเอกสารที่ค้างให้กับสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับคำร้องไว้ มิฉะนั้น หากพ้นเวลาดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ จำเป็นต้องดำเนินการ ยกเลิกคำร้องที่ติดค้าง และผู้ยื่นคำร้องต้องชำระเงินใหม่ เมื่อมายื่นคำร้องในการทำหนังสือเดินทางครั้งต่อไป
 
2. นิติกรณ์
*** ไม่จำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า***
• ให้่คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนราษฎร์/ทะเบียนครอบครัว บริการรับรองลายมือชื่อ จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า จดทะเบียนคนเกิด (ออกสูติบัตร) จดทะเบียนคนตาย (ออกมรณบัตร)
 
3. การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ
*** ไม่จำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า***
• จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม , งานด้านคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ, กฎหมายไทย, แรงงาน เป็นต้น
 
 
ดูข้อมูลอื่นๆ
 
 
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77

Niclas Kjellström Matseke