วันที่ เมือง รัฐ สถานที่ ที่อยู่ เนื่องในโอกาส
20 กุมภาพันธ์ 2559
(จองนัดหมายเต็มแล้ว)
Pearl City HI วัดพุทธจักรมงคลวราราม 872-A Second Street, Pearl City, HI 96782
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 10 ม.ค. 2559
21 กุมภาพันธ์ 2559
จองเวลานัดหมายออนไลน์
Pearl City HI วัดพุทธจักรมงคลวราราม 872-A Second Street, Pearl City, HI 96782
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 10 ม.ค. 2559
5 มีนาคม 2559
(จองนัดหมายเต็มแล้ว)
San Bruno CA วัดพุทธประทีป ซาน ฟรานซิสโก 310 Poplar Ave., San Bruno, CA 94066
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 1 ก.พ. 2559
6 มีนาคม 2559
(จองนัดหมายเต็มแล้ว)
San Bruno CA วัดพุทธประทีป ซาน ฟรานซิสโก 310 Poplar Ave., San Bruno, CA 94066
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 1 ก.พ. 2559
19 มีนาคม 2559
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Las Vegas NV วัดศรีเจริญธรรม 5929 Duncan Drive, Las Vegas, NV 80108
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ก.พ. 2559
20 มีนาคม 2559
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Las Vegas NV วัดศรีเจริญธรรม 5929 Duncan Drive, Las Vegas, NV 80108
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ก.พ. 2559
9 เมษายน 2559
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Denver CO วัดพุทธวราราม 4801 Julian St., Denver, CO 80221
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 1 มี.ค. 2559
10 เมษายน 2559
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Denver CO วัดพุทธวราราม 4801 Julian St., Denver, CO 80221
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 1 มี.ค. 2559
23 เมษายน 2559
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Waddell AZ วัดพรหมคุณาราม 17212 West Maryland Ave., Waddell, AZ 85355
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 มี.ค. 2559
24 เมษายน 2559
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Waddell AZ วัดพรหมคุณาราม 17212 West Maryland Ave., Waddell, AZ 85355
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 มี.ค. 2559
7 พฤษภาคม 2559
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Fremont CA วัดพุทธานุสรณ์ 36054 Niles BLVD, Fremont, CA 94536
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 1 เม.ย. 2559
8 พฤษภาคม 2559
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Fremont CA วัดพุทธานุสรณ์ 36054 Niles BLVD, Fremont, CA 94536
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 1 เม.ย. 2559
18 มิถุนายน 2559
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Anchorage AK วัดธรรมภาวนา อลาสก้า 738 W.72 Ave, Anchorage, AK 99518
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 1 พ.ค. 2559
19 มิถุนายน 2559
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Anchorage AK วัดธรรมภาวนา อลาสก้า 738 W.72 Ave, Anchorage, AK 99518
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 1 พ.ค. 2559
25 มิถุนายน 2559
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Auburn WA วัดวอชิงตันพุทธวนาราม 4401 South 360Th St., Auburn, WA 98001-9320
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 พ.ค. 2559
26 มิถุนายน 2559
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Auburn WA วัดวอชิงตันพุทธวนาราม 4401 South 360Th St., Auburn, WA 98001-9320
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 พ.ค. 2559
9 กรกฎาคม 2559
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Berkeley CA วัดมงคลรัตนาราม 1911 Russell St., Berkeley, CA 94703-2221
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 1 มิ.ย. 2559
10 กรกฎาคม 2559
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Berkeley CA วัดมงคลรัตนาราม 1911 Russell St., Berkeley, CA 94703-2221
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 1 มิ.ย. 2559
23 กรกฎาคม 2559
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Las Vegas NV วัดป่าพุทธยานันทาราม 5320 Kell Lane, Las Vegas, NV 89156
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 มิ.ย. 2559
24 กรกฎาคม 2559
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Las Vegas NV วัดป่าพุทธยานันทาราม 5320 Kell Lane, Las Vegas, NV 89156
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 มิ.ย. 2559
6 สิงหาคม 2559
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Layton UT วัดธรรมคุณาราม 644 E. 1000 N., Layton, UT 84041
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 1 ก.ค. 2559
7 สิงหาคม 2559
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Layton UT วัดธรรมคุณาราม 644 E. 1000 N., Layton, UT 84041
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 1 ก.ค. 2559
20 สิงหาคม 2559
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Fairfield CA วัดไชยมงคล 1613 Fairfield Ave., Fairfield, CA 94533
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ก.ค. 2559
21 สิงหาคม 2559
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Fairfield CA วัดไชยมงคล 1613 Fairfield Ave., Fairfield, CA 94533
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ก.ค. 2559
24 กันยายน 2559
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Turner OR วัดพุทธออเรกอน 8360 David Lane, Turner, OR 97392
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ส.ค. 2559
25 กันยายน 2559
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Turner OR วัดพุทธออเรกอน 8360 David Lane, Turner, OR 97392
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ส.ค. 2559
 

ในการจัดกงสุลสัญจรดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. หนังสือเดินทาง
1.1 รับคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
*** ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า***
ท่านสามารถทำการนัดหมายล่วงหน้าได้โดยนัดหมายผ่านระบบนัดหมายออนไลน์
เอกสารที่ต้องใช้
• คำร้องขอหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์/แบบรายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ 1 ชุด [ Download ]
• บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งมีหมายเลขประจำตัว 13 หลักของผู้ร้องฯ พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด
• หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน และ สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ 1 ที่มีรูปถ่ายและรายละเอียดของผู้ร้องฯ และหน้าที่ 2 ที่มีการต่ออายุ 1 ชุด
• ค่าธรรมเนียม 35.00 ดอลล่าร์สหรัฐ ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles)
• ซอง Express Mail จากไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) พร้อมด้วยแสตมป์ $22.95 (ไม่รับ Meter Stamp) และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง
กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
• ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจท้องถิ่น ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางระบบนัดหมายออนไลน์
**ไม่ต้องนำรูปถ่ายมา เนื่องจาก ผู้ร้องฯต้องมาถ่ายรูปที่เครื่องทำอีพาสปอร์ตเท่านั้น
**กรณีผู้ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ที่มีเอกสารไม่ครบ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ยอมรับดำเนินเรื่องให้ก่อนพร้อมรับชำระเงิน และออกใบเสร็จให้กับผู้ยื่นคำร้องแล้วนั้น ผู้ร้องต้องยื่นเอกสารที่ค้างให้กับสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับคำร้องไว้ มิฉะนั้น หากพ้นเวลาดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ จำเป็นต้องดำเนินการ ยกเลิกคำร้องที่ติดค้าง และผู้ยื่นคำร้องต้องชำระเงินใหม่ เมื่อมายื่นคำร้องในการทำหนังสือเดินทางครั้งต่อไป
 
2. นิติกรณ์
*** ไม่จำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า***
• ให้่คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนราษฎร์/ทะเบียนครอบครัว บริการรับรองลายมือชื่อ จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า จดทะเบียนคนเกิด (ออกสูติบัตร) จดทะเบียนคนตาย (ออกมรณบัตร)
 
3. การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ
*** ไม่จำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า***
• จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม , งานด้านคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ, กฎหมายไทย, แรงงาน เป็นต้น
 
 
ดูข้อมูลอื่นๆ
 
 
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77

Niclas Kjellström Matseke