จองนัดหมายเฉพาะผู้ทำหนังสือเดินทางเท่านั้น ทำบัตรประชาชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องจองนัดหมาย
วันที่ เมือง รัฐ สถานที่ ที่อยู่ วันที่เปิดให้นัดหมาย
19 พฤศจิกายน 2559
Woodinville WA วัดอตัมมยตาราม 19301 176 th Ave. NE., Woodinville, WA 98072
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 21 ต.ค. 59
20 พฤศจิกายน 2559
Woodinville WA วัดอตัมมยตาราม 19301 176 th Ave. NE., Woodinville, WA 98072
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 21 ต.ค. 59
10 ธันวาคม 2559
จองเวลานัดหมายออนไลน์
Pearl City HI วัดพุทธจักรมงคลวราราม 872-A Second Street, Pearl City, HI 96782
View Map
-
11 ธันวาคม 2559
จองเวลานัดหมายออนไลน์
Pearl City HI วัดพุทธจักรมงคลวราราม 872-A Second Street, Pearl City, HI 96782
View Map
-
 

ในการจัดกงสุลสัญจรดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. หนังสือเดินทาง
ผู้ทำหนังสือเดินทางทุกท่านต้องนัดหมายล่วงหน้า ซึ่งทำได้ 3 วิธี คือ
• ระบบนัดหมายออนไลน์ที่  www.thaiconsulatela.org   
• E-mail : passport@thaiconsulatela.org
• โทรศัพท์ 323 – 9629574  ต่อ  222
• ระบบนัดหมายออนไลน์ที่  www.thaiconsulatela.org   
• E-mail : passport@thaiconsulatela.org
• โทรศัพท์ 323 – 9629574  ต่อ  222
เอกสารที่ต้องใช้
• คำร้องขอหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ [ Download ]
• ตรวจสอบรายการเอกสารที่ต้องเตรียมได้ที่นี่  [ Click Here ]
• ค่าธรรมเนียม 35.00 ดอลล่าร์สหรัฐ ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles)
• ซอง Express Mail จากไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) พร้อมด้วยแสตมป์ $22.95 (ไม่รับ Meter Stamp) และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง
• กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจท้องถิ่น ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 
2. นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์
*** ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า***
• ให้่คำปรึกษาเรื่องทะเบียนราษฎร์/ทะเบียนครอบครัว บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย จดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร) จดทะเบียนคนตาย (มรณบัตร)
 
3. การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ
*** ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า***
 
 
ดูข้อมูลอื่นๆ
 
 
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77

Niclas Kjellström Matseke