จองนัดหมายเฉพาะผู้ทำหนังสือเดินทางเท่านั้น ทำบัตรประชาชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องจองนัดหมาย
วันที่ เมือง รัฐ สถานที่ ที่อยู่ วันที่เปิดให้นัดหมาย
 

ในการจัดกงสุลสัญจรดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. หนังสือเดินทาง
ผู้ทำหนังสือเดินทางทุกท่านต้องนัดหมายล่วงหน้า ซึ่งทำได้ 3 วิธี คือ
• ระบบนัดหมายออนไลน์ที่  www.thaiconsulatela.org   
• E-mail : passport@thaiconsulatela.org
• โทรศัพท์ 323 – 9629574  ต่อ  222
  • ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org   
  • E-mail : passport@thaiconsulatela.org
  • โทรศัพท์: 323 – 9629574
เอกสารที่ต้องใช้
  • คำร้องขอหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ [ Download ]
  • ตรวจสอบรายการเอกสารที่ต้องเตรียมได้ที่นี่  [ Click Here ]
  • ค่าธรรมเนียม 35.00 ดอลลาร์สหรัฐ ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles) 
  • ซอง Priority Mail Express จากไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) พร้อมด้วยแสตมป์ 23.75 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp) และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง 

2. บัตรประจำตัวประชาชน
*** ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า***
  
• เอกสารที่ใช้ในการทำบัตรประจำตัวประชาชน [ Click Here ]
 
3. นิติกรณ์ และงานทะเบียนราษฎร์ 
*** ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า***
  • ให้คำปรึกษาเรื่องทะเบียนราษฎร์/ทะเบียนครอบครัว บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย จดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร) จดทะเบียนคนตาย (มรณบัตร)
 
4. การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ
*** ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า***
 
 
ดูข้อมูลอื่นๆ
 
 
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on