วันที่ เมือง รัฐ สถานที่ ที่อยู่ เนื่องในโอกาส
21 พฤศจิกายน 2558
Woodinville WA วัดอตัมมยตาราม 19301 176 th Ave. NE., Woodinville, WA 98072
View Map
-
22 พฤศจิกายน 2558
Woodinville WA วัดอตัมมยตาราม 19301 176 th Ave. NE., Woodinville, WA 98072
View Map
-
 

ในการจัดกงสุลสัญจรดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. หนังสือเดินทาง
1.1 รับคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
*** ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า***
ท่านสามารถทำการนัดหมายล่วงหน้าได้โดยนัดหมายผ่านระบบนัดหมายออนไลน์
เอกสารที่ต้องใช้
• คำร้องขอหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์/แบบรายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ 1 ชุด [ Download ]
• บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งมีหมายเลขประจำตัว 13 หลักของผู้ร้องฯ พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด
• หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน และ สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ 1 ที่มีรูปถ่ายและรายละเอียดของผู้ร้องฯ และหน้าที่ 2 ที่มีการต่ออายุ 1 ชุด
• ค่าธรรมเนียม 35.00 ดอลล่าร์สหรัฐ ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles)
• ซอง Express Mail จากไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) พร้อมด้วยแสตมป์ $19.99 (ไม่รับ Meter Stamp) และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง
กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
• ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจท้องถิ่น ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางระบบนัดหมายออนไลน์
**ไม่ต้องนำรูปถ่ายมา เนื่องจาก ผู้ร้องฯต้องมาถ่ายรูปที่เครื่องทำอีพาสปอร์ตเท่านั้น
**กรณีผู้ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ที่มีเอกสารไม่ครบ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ยอมรับดำเนินเรื่องให้ก่อนพร้อมรับชำระเงิน และออกใบเสร็จให้กับผู้ยื่นคำร้องแล้วนั้น ผู้ร้องต้องยื่นเอกสารที่ค้างให้กับสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับคำร้องไว้ มิฉะนั้น หากพ้นเวลาดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ จำเป็นต้องดำเนินการ ยกเลิกคำร้องที่ติดค้าง และผู้ยื่นคำร้องต้องชำระเงินใหม่ เมื่อมายื่นคำร้องในการทำหนังสือเดินทางครั้งต่อไป
 
2. นิติกรณ์
*** ไม่จำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า***
• ให้่คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนราษฎร์/ทะเบียนครอบครัว บริการรับรองลายมือชื่อ จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า จดทะเบียนคนเกิด (ออกสูติบัตร) จดทะเบียนคนตาย (ออกมรณบัตร)
 
3. การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ
*** ไม่จำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า***
• จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม , งานด้านคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ, กฎหมายไทย, แรงงาน เป็นต้น
 
 
ดูข้อมูลอื่นๆ
 
 
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77

Niclas Kjellström Matseke