จองนัดหมายเฉพาะผู้ทำหนังสือเดินทางเท่านั้น ทำบัตรประชาชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องจองนัดหมาย
วันที่ เมือง รัฐ สถานที่ ที่อยู่ วันที่เปิดให้นัดหมาย
18 พฤศจิกายน 2560
Woodinville WA วัดอตัมมยตาราม 19301 176 th Ave. NE., Woodinville, WA 98072
View Map
-
19 พฤศจิกายน 2560
Woodinville WA วัดอตัมมยตาราม 19301 176 th Ave. NE., Woodinville, WA 98072
View Map
-
9 ธันวาคม 2560
San Bruno CA วัดพุทธประทีป ซาน ฟรานซิสโก 310 Poplar Ave., San Bruno, CA 94066
View Map
-
10 ธันวาคม 2560
San Bruno CA วัดพุทธประทีป ซาน ฟรานซิสโก 310 Poplar Ave., San Bruno, CA 94066
View Map
-
20 มกราคม 2561
จองเวลานัดหมายออนไลน์
Pearl City HI วัดพุทธจักรมงคลวราราม 872-A Second Street, Pearl City, HI 96782
View Map
-
21 มกราคม 2561
จองเวลานัดหมายออนไลน์
Pearl City HI วัดพุทธจักรมงคลวราราม 872-A Second Street, Pearl City, HI 96782
View Map
-
3 กุมภาพันธ์ 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Waddell AZ วัดพรหมคุณาราม 17212 West Maryland Ave., Waddell, AZ 85355
View Map
-
4 กุมภาพันธ์ 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Waddell AZ วัดพรหมคุณาราม 17212 West Maryland Ave., Waddell, AZ 85355
View Map
-
17 กุมภาพันธ์ 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Fairfield CA วัดไชยมงคล 1613 Fairfield Ave., Fairfield, CA 94533
View Map
-
18 กุมภาพันธ์ 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Fairfield CA วัดไชยมงคล 1613 Fairfield Ave., Fairfield, CA 94533
View Map
-
3 มีนาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Las Vegas NV วัดศรีเจริญธรรม 5929 Duncan Drive, Las Vegas, NV 80108
View Map
-
4 มีนาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Las Vegas NV วัดศรีเจริญธรรม 5929 Duncan Drive, Las Vegas, NV 80108
View Map
-
17 มีนาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Layton UT วัดธรรมคุณาราม 644 E. 1000 N., Layton, UT 84041
View Map
-
18 มีนาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Layton UT วัดธรรมคุณาราม 644 E. 1000 N., Layton, UT 84041
View Map
-
31 มีนาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Santa Rosa CA วัดมหาพุทธภูมิ 2882 Stony Point Road , Santa Rosa, CA 95407
View Map
-
1 เมษายน 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Santa Rosa CA วัดมหาพุทธภูมิ 2882 Stony Point Road , Santa Rosa, CA 95407
View Map
-
21 เมษายน 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Denver CO วัดพุทธวราราม 4801 Julian St., Denver, CO 80221
View Map
-
22 เมษายน 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Denver CO วัดพุทธวราราม 4801 Julian St., Denver, CO 80221
View Map
-
12 พฤษภาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Fremont CA วัดพุทธานุสรณ์ 36054 Niles BLVD, Fremont, CA 94536
View Map
-
13 พฤษภาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Fremont CA วัดพุทธานุสรณ์ 36054 Niles BLVD, Fremont, CA 94536
View Map
-
26 พฤษภาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Albuquergue NE วัดพุทธโสธรวิเทศ 143-145 Madison St NE, Albuquergue, NE 87108
View Map
-
27 พฤษภาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Albuquergue NE วัดพุทธโสธรวิเทศ 143-145 Madison St NE, Albuquergue, NE 87108
View Map
-
9 มิถุนายน 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Anchorage AK วัดอลาสก้าณาณวราราม 2309 D st, Anchorage, AK 99503
View Map
-
10 มิถุนายน 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Anchorage AK วัดอลาสก้าณาณวราราม 2309 D st, Anchorage, AK 99503
View Map
-
23 มิถุนายน 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Auburn WA วัดวอชิงตันพุทธวนาราม 4401 South 360Th St., Auburn, WA 98001-9320
View Map
-
24 มิถุนายน 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Auburn WA วัดวอชิงตันพุทธวนาราม 4401 South 360Th St., Auburn, WA 98001-9320
View Map
-
7 กรกฎาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Las Vegas NV วัดป่าพุทธยานันทาราม 5320 Kell Lane, Las Vegas, NV 89156
View Map
-
8 กรกฎาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Las Vegas NV วัดป่าพุทธยานันทาราม 5320 Kell Lane, Las Vegas, NV 89156
View Map
-
21 กรกฎาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Berkeley CA วัดมงคลรัตนาราม 1911 Russell St., Berkeley, CA 94703-2221
View Map
-
22 กรกฎาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Berkeley CA วัดมงคลรัตนาราม 1911 Russell St., Berkeley, CA 94703-2221
View Map
-
4 สิงหาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Billings CA ร้านอาหาร สยามไทย มอนทานา 3210 Henesta Dr , Billings, CA 59102
View Map
-
8 กันยายน 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Sacramento CA วัดซาคราเมนโตพุทธวนาราม 151 South Ave, Sacramento, CA 95838
View Map
-
9 กันยายน 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Sacramento CA วัดซาคราเมนโตพุทธวนาราม 151 South Ave, Sacramento, CA 95838
View Map
-
15 กันยายน 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Turner OR วัดพุทธออเรกอน 8360 David Lane, Turner, OR 97392
View Map
-
16 กันยายน 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Turner OR วัดพุทธออเรกอน 8360 David Lane, Turner, OR 97392
View Map
-
 

ในการจัดกงสุลสัญจรดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. หนังสือเดินทาง
ผู้ทำหนังสือเดินทางทุกท่านต้องนัดหมายล่วงหน้า ซึ่งทำได้ 3 วิธี คือ
• ระบบนัดหมายออนไลน์ที่  www.thaiconsulatela.org   
• E-mail : passport@thaiconsulatela.org
• โทรศัพท์ 323 – 9629574  ต่อ  222
  • ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org   
  • E-mail : passport@thaiconsulatela.org
  • โทรศัพท์: 323 – 9629574
เอกสารที่ต้องใช้
  • คำร้องขอหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ [ Download ]
  • ตรวจสอบรายการเอกสารที่ต้องเตรียมได้ที่นี่  [ Click Here ]
  • ค่าธรรมเนียม 35.00 ดอลลาร์สหรัฐ ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles) 
  • ซอง Priority Mail Express จากไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) พร้อมด้วยแสตมป์ 23.75 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp) และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง 

2. บัตรประจำตัวประชาชน
*** ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า***
  
• เอกสารที่ใช้ในการทำบัตรประจำตัวประชาชน [ Click Here ]
 
3. นิติกรณ์ และงานทะเบียนราษฎร์ 
*** ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า***
  • ให้คำปรึกษาเรื่องทะเบียนราษฎร์/ทะเบียนครอบครัว บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย จดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร) จดทะเบียนคนตาย (มรณบัตร)
 
4. การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ
*** ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า***
 
 
ดูข้อมูลอื่นๆ
 
 
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on