Follow us on
       
 
 
 
 
 
 
  การขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 
  1. ผู้ร้องจะต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง เนื่องจากหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (ลายนิ้วมือและภาพถ่าย) ของผู้ร้องในเล่มหนังสือเดินทาง
  2. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีอายุ 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุหนังสือเดินทางในเล่มเดิมได้ ดังนั้น เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุจะต้องทำเล่มใหม่เท่านั้น
  3. ชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะเป็นไปตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่ประเทศ ไทย ซึ่งอาจไม่ตรงกับชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มเดิม หรือในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้นามสกุลใน หนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส / หย่า  ผู้ร้องจะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่ประเทศไทย ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง
  4. ผู้ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องนัดหมายล่วงหน้า ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

               • ระบบนัดหมายออนไลน์ที่  www.thaiconsulatela.org   (หรือ click ที่นี่)
               • E-mail : passport@thaiconsulatela.org
               • โทรศัพท์ 323 – 9629574  ต่อ  222
               • โทรสาร (323) 962-2128
  5. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์  35.00 ดอลลาร์สหรัฐ ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check  สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles  (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัว และบัตรเครดิต)
  6. การรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งกำหนดวันรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ท่านทราบทางไปรษณีย์ โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 4-6สัปดาห์นับจากวันที่ท่านยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง โดยการรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้  3 วิธี คือ              
              • รับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนำใบรับหนังสือเดินทางและใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
              • มอบฉันทะให้บุคคลอื่นมารับแทนที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยกรอกรายละเอียดในใบรับหนังสือเดินทาง และให้บุคคลที่ท่านมอบฉันทะนำใบรับหนังสือเดินทางและใบเสร็จรับเงิน พร้อมกับบัตรประจำตัว (Photo ID ของสหรัฐฯ หรือของไทย) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
              • ขอรับทางไปรษณีย์ ท่านจะต้องจัดเตรียมซอง Priority Mail Express ของไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) ติดแสตมป์ราคา 25.50 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp) พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจนและมอบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันที่มาทำหนังสือเดินทาง (สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งเฉพาะ Priority Mail Express เท่านั้น) ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหาย
            
  ดูข้อมูลอื่นๆ
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77