Follow us on
       
 
 
 
 
 
 
  คำแนะนำในการเก็บรักษาหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์
 
 
1. ห้ามขีด เขียน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเล่มหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์

2. ห้ามแกะ ตัด เย็บ เจาะรู หรือกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้ปกหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหาย

3. ห้ามตัด งอ บิด หรือกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้หนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ยับย่น หรือเปลี่ยนรูปไปจากเดิม

4. ไม่ควรเก็บหนังสือเดินทางไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก หรือสนามไฟฟ้าสูง และบริเวณที่มีคลื่นความถี่วิทยุ เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ หรือไมโครเวฟ

5. หลีกเลี่ยงการวางวัตถุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบนหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์

6. ควรเก็บหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ไว้ในห้องที่แห้ง อากาศเย็น ไม่อับชื้น

7 หลีกเลี่ยงการนำหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์เข้าใกล้วัตถุที่มีความร้อนซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส สถานที่มีแสงแดดส่องถึงเป็นเวลานาน สถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เปียกแฉะ สัมผัสน้ำ หรือสถานที่ใกล้สารเคมีต่าง ๆ รวมทั้งสถานที่ที่มีฝุ่นละออง

8. กระทรวงการต่างประเทศจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
  ดูข้อมูลอื่นๆ
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77