หนังสือเรียนภาษาไทยระดับเตรียมทักษะเบื้องต้น 

 

         • สวัสดี ๑ แบบเรียน   (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๑ แบบฝึกหัด   (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๑ แบบฝึกหัดเสริม   (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๒ แบบเรียน   (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๒ แบบฝึกหัด   (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๒ แบบฝึกหัดเสริม   (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๓ แบบเรียน   (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๓ แบบฝึกหัด   (Link หนังสือ) (Download PDF file)
         • สวัสดี ๓ แบบฝึกหัดเสริม  (Link หนังสือ) (Download PDF file)
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles