สอท. ณ กรุงวอชิงตัน ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) ออกคำสั่งกำหนดให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐฯ โดยเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ จะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใน 3 วันก่อนการเดินทาง และแสดงผลตรวจที่เป็นลบ หรือแสดงหลักฐานว่าได้รับการรักษาและไม่มีเชื้อไวรัสฯ แล้ว แก่สายการบินก่อนขึ้นเครื่อง โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 มกราคมเป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“If you plan to travel internationally, get tested before you travel by air into the United States (US), or be prepared to show proof of a recent positive viral test and a letter from your healthcare provider or a public health official stating that you were cleared to travel.

On January 12, 2021, CDC issued an Order requiring all air passengers arriving to the US from a foreign country to get tested no more than 3 days before their flight departs and to provide proof of the negative result or documentation of having recovered from COVID-19 to the airline before boarding the flight. This Order will go into effect on January 26, 2021.”

Source: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html?fbclid=IwAR0e5uDJ6zo5rPH_fe8tPoBF2C2T96iWY0krwKk1G_voY2THpu4N9ijY4qE

หรืออ่านประกาศฉบับเต็มจาก CDC ได้ที่ https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/global-airline-testing-order_2021-01-2_R3-signed-encrypted-p.pdf?fbclid=IwAR0RQuzpLCfBoGSLKq2Kr6u4UQ72guBaP6B_BVNkjjygRIAgPIFGtwWThD8

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles