ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (โคโรนาไวรัส) ในสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Public Health Emergency) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับประเทศ (National Emergency) เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ อีกทั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Center for Disease Control and Prevention – CDC) ได้ประกาศมาตรการและคำแนะนำต่าง ๆ ในการจำกัดการรวมตัวของคนเพื่อชะลอการแพร่ระบาดในสหรัฐฯ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและคำแนะนำของทางการสหรัฐฯ ในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว ตลอดจนเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคระบาดจากการเดินทางไปรับบริการกงสุลที่สถานกงสุลใหญ่ ณ
นครลอสแอนเจลิส จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบและเวลาในการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. วันและเวลาให้บริการ

– วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) สำหรับการให้บริการ
งานหนังสือเดินทาง งานบัตรประชาชน งานนิติกรณ์ งานทะเบียนราษฎร งานหนังสือเดินทางชั่วคราว และหนังสือสำคัญประจำตัว

สำหรับงานนิติกรณ์ งานทะเบียนราษฎร และงานตรวจลงตรา รับคำร้องผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น

๒. รูปแบบการให้บริการ

๒.๑ นัดหมายล่วงหน้า (๑) งานหนังสือเดินทาง ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org)
(๒) งานบัตรประชาชน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@thaiconsulatela.org และ (๓) งานหนังสือเดินทางชั่วคราวและ
หนังสือสำคัญประจำตัว ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ passport@thaiconsulatela.org ทั้งนี้ สามารถขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม
และขอนัดหมายผ่านทางโทรศัพท์ได้ ที่หมายเลข ๓๒๓-๙๖๒-๙๕๗๔

อนึ่ง สำหรับท่านที่ได้สำรองนัดหมายขอทำหนังสือเดินทางไว้ก่อนประกาศฉบับนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ
จะประสานท่านเพื่อให้ท่านได้รับบริการในโอกาสแรกตามวัน – เวลาที่ได้มีการปรับเปลี่ยนต่อไป

๒.๒ ผ่านทางไปรษณีย์ (๑) งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร และ (๒) งานตรวจลงตรา โดยสามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ

สำหรับการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ไม่ต้องนัดหมาย โดยขอรับบริการได้ตามวัน-เวลาในข้อ ๑ และกรณีเร่งด่วนและนอกเวลาให้บริการ โปรดติดต่อหมายเลข (๓๒๓) ๕๘๐-๔๒๒๒ หรือ (๓๒๓) ๕๕๒-๓๒๒๗

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ ๑๑

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles