เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 7 – 8 ธันวาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธประทีป เมืองซานบรูโน
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 และเป็นครั้งที่ 1 ใน 5 ที่จะจัดขึ้นในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ มีคนไทยเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง e-passport จำนวน 165 เล่ม บัตรประชาชน จำนวน 27 ใบ และขอเอกสารนิติกรณ์ จำนวน 12 รายการ รวมทั้งสิ้น 204 รายการ

นอกจากการให้บริการงานกงสุลแล้ว สมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้เปิดจุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์และพยาบาลโดยมีผู้รับบริการกว่า 60 คน

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐฯ (United States 2020 Census) แก่อาสาสมัครกงสุล เพื่อนำไปใช้เผยแพร่ในกลุ่มชุมชนไทย เนื่องจากการสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทยในสหรัฐฯ

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ ทำให้ประชาชนที่มารับบริการด้านกงสุลได้รับความสะดวก ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดพุทธประทีป ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งชุมชนไทยในเมืองซานบรูโนและพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยดี

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการกงสุลสัญจรครั้งต่อไปที่วัดอตัมมยตาราม มลรัฐวอชิงตัน ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles