เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบหารือกับนาง Maria Salinas ประธานหอการค้าพื้นที่นครลอสแอนเจลิส (Los Angeles Area Chamber of Commerce — LAACC) พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิก LAACC โดยมีกงสุลใหญ่ฯ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วม

เอกอัครราชทูตฯ ชี้แจงเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย – สหรัฐฯ ศักยภาพและนโยบายเศรษฐกิจของไทย การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 สาขา ตลอดจนความสำคัญของชุมชนไทยในนครลอสแองเจลิส โดยประธานหอการค้าฯ แสดงความสนใจเรื่องการลงทุนในไทยด้านโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานสะอาด และดิจิทัล

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles