เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 น.ส. แสงทอง แสงแก้ว นายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาคนใหม่ เข้าพบนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่และรายงานการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในการกรอกเอกสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากภาครัฐสหรัฐฯ และการให้คำปรึกษาแก่เจ้าของธุรกิจนวดไทยในการขอใบอนุญาตเปิดให้บริการนวดนอกอาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับแผนงานของสมาคมฯ ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการสนับสนุนวิชาชีพของคนไทยและฟื้นฟูธุรกิจไทยในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษของสมาคมฯ จำนวน 2 รางวัล
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles