ตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อรับจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุลและทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา

บัดนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก จำนวน ๒ อันดับแรก โดยเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ดังนี้

 ลำดับที่                        ชื่อ – สกุล

๑                     นายวัชรพล ฟองศักดิ์

๒                    นางสาววิภาวี ไกรศิริโสภณ

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะว่าจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ ๑ เป็นลูกจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุลและทะเบียนราษฎร โดยขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้รายงานตัวต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้สอบแข่งขันได้สละสิทธิ์
และไม่ประสงค์จะขอรับจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานภารกิจข้างต้น และจะเรียกผู้สอบได้ลำดับถัดไปแทน

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ 45

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles