เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 คณะกงสุลสัญจรได้เริ่มกิจกรรมการให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธออเรกอน เมืองเทอร์เนอร์ มลรัฐออริกอน ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. ซึ่งเป็นวันแรกของกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 5 วัน (จนถึงวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563) โดยในการจัดกงสุลสัญจรวันนี้ มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง e-passport จำนวน 77 รายการ บัตรประชาชน จำนวน 20 รายการ รวมทั้งสิ้น 97 รายการ

ผู้ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุลสามารถติดตามกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไปรวมทั้งสำรองนัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางในระหว่างกิจกรรมกงสุลสัญจรได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles