ที่อยู่และเวลาทำการ (ขณะนี้ ปิดทำการ)

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles
611 N.Larchmont Blvd., 2nd Floor , Los Angeles , CA 90004

 

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลาบริการงานกงสุล : ช่วงเช้า 9.00 น. – 12.00 น. 

ระยะเวลาการให้บริการงานกงสุล

หนังสือเดินทาง
– การทำหนังสือเดินทางต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า
– จะได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ภายในระยะเวลา 2 – 3 สัปดาห์

บัตรประจำตัวประชาชน
– ไม่ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า
– รับคำร้อง 9.00 น. – 12.00 น. 

ตรวจลงตรา (VISA)
– รับคำร้อง 9.00 น. – 12.00 น. 
– วีซ่าท่องเที่ยวและประกอบธุรกิจ (Non-Immigrant B) ใช้เวลา 1 วันทำการ
  โดยจะต้องยื่นเอกสารทั้งหมดก่อนเวลา 12.00 น. และสามารถขอรับหนังสือเดินทางคืนได้ในเวลา 12.00 น. ของวันของวันถัดไป
– วีซ่าประเภทอื่น ๆ ใช้เวลา 2 วันทำการ 

นิติกรณ์ (การรับรองเอกสาร การรับรองลายมือชื่อ และรับรองคำแปล)
– รับคำร้อง 9.00 น. – 12.00 น. 
– กรณียื่นคำร้องภายใน 12.00 น. จะใช้เวลา 1 วันทำการ 

สูติบัตรและมรณบัตร
– รับคำร้อง 9.00 น. – 12.00 น. และใช้เวลา 5 วันทำการ 

ทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่า

– รับคำร้อง 9.00 น. – 12.00 น. และนัดหมายวันจดทะเบียนล่วงหน้า 

หมายเหตุ กำหนดเวลาข้างต้นเป็นกรณีที่ผู้ร้องยื่นเอกสารด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และมีเอกสารครบถ้วน

Location

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles