ที่อยู่และเวลาทำการ

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles
611 N.Larchmont Blvd., 2nd Floor , Los Angeles , CA 90004

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลาบริการงานกงสุล : ช่วงเช้า 9.00 น. – 12.00 น. และช่วยบ่าย 13.00 น. – 16.00 น.

ระยะเวลาการให้บริการงานกงสุล

หนังสือเดินทาง
– การทำหนังสือเดินทางต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า
– จะได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์

ตรวจลงตรา (VISA)
– รับคำร้อง 9.00 น. – 16.00 น. (หยุดพักกลางวัน 12.00 น. – 13.00 น.)
– วีซ่าท่องเที่ยวและประกอบธุรกิจ (Non-Immigrant B) .ใช้เวลา 1 วันทำการ (รับคืนได้ในเวลา 15.00 น. ของวันเดียนกัน)
– วีซ่าประเภทอื่นๆ ใช้เวลา 2 วันทำการ (รับคืนได้ในช่วงบ่ายของวันทำการถัดไป)

นิติกรณ์ (การรับรองเอกสาร การรับรองลายมือชื่อ และรับรองคำแปล)
– รับคำร้อง 9.00 น. – 16.00 น. (หยุดพักกลางวัน 12.00 น. – 13.00 น.)
– กรณียื่นคำร้องภายใน 12.00 น. จะใช้เวลา 1 วันทำการ โดยจะได้รับเอกสารคืนในเวลา 15.00 ของวันทำการเดียวกัน
– กรณียื่นคำร้องหลัง 12.00 น. จะใช้เวลา 2 วันทำการ โดยจะได้รับเอกสารคืนในวันทำการถัดไป
สูติบัตรและมรณบัตร
– รับคำร้อง 9.00 น. – 16.00 น. และใช้เวลา 5 วันทำการ (หยุดพักกลางวัน 12.00 น. – 13.00 น.)
ทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่า
– รับคำร้อง 9.00 น. – 16.00 น. และนัดหมายวันจดทะเบียนล่วงหน้า (หยุดพักกลางวัน 12.00 น. – 13.00 น.)

หมายเหตุ กำหนดเวลาข้างต้นเป็นกรณีที่ผู้ร้องยื่นเอกสารด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และมีเอกสารครบถ้วน

Location

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles