Consular Officer

นายมังกร ประทุมแก้ว
กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
Phone: 323.962.9578 Fax: 323.962.2128


ฝ่ายอำนวยการ

กงสุลสายใจ ศรีบุญรอด
Phone: 323.962.9574 Ext: 214 Fax: 323.962.2128

 

ฝ่ายกงสุล

กงสุลกนกพร ควรคิด
Phone: 323.962.9574 Ext: 227 Fax: 323.962.2128
Passport Ext: 223Legalization: 220

กงสุลกรณ์กิจจ์ ศิริวิสูตร
Phone: 323.962.9574 Ext: 216 Fax: 323.962.2128
Visa Ext: 230
Protection of Thai nationals Ext: 216
Protection of Thai nationals Ext: 219

 

ฝ่ายเศรษฐกิจ

กงสุลจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ
Phone: 323.962.9574 Ext: 212 Fax: 323.962.2128

 

ฝ่ายพิธีการทูต

กงสุลชัชวาล หรยางกูร
Phone: 323.962.9574 Ext: 215 Fax: 323.962.2128

 

ฝ่ายการเมืองและชุมชน

กงสุลชัชวาล หรยางกูร
Phone: 323.962.9574 Ext: 215 Fax: 323.962.2128


ฝ่ายสารนิเทศ

กงสุลอารียา ประจันพาณิชย์ ฟอราสติเอรี
Phone: 323.962.9574 Ext: 211 Fax: 323.962.2128

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles