ตารางวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2562

๑ มกราคม วันขึ้นปีใหม่
๒๑ มกราคม  วัน Martin Luther King Jr.
๑๘ กุมภาพันธ์  วัน Presidents’ Day
๑๙ กุมภาพันธ์  วันมาฆบูชา
๘ เมษายน  วันหยุดชดเชย วันจักรี
๑๕ เมษายน วันสงกรานต์
๒๐ พฤษภาคม วันหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา
๒๗ พฤษภาคม วัน Memorial Day 
๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
๔ กรกฎาคม วันชาติสหรัฐฯ
๒๙ กรกฎาคม วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๒ กันยายน วันแรงงานสหรัฐฯ (Labor Day)
๑๔ ตุลาคม วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเษศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และวัน Columbus (Indigenous People Day)
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
๒๘ พฤศจิกายน Thanksgiving Day
๒๙ พฤศจิกายน Thanksgiving Day 
๕ ธันวาคม  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเษศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร/วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ
๒๕ ธันวาคม วันคริสต์มาส
๓๑ ธันวาคม วันสิ้นปี
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles