การให้บริการงานกงสุล หมายเลขติดต่อ  อีเมล
  323 962 9574 ต่อ  
   1. หนังสือเดินทางไทย
       Thai Passport 

  223 
หรือ  210  
 passport@thaiconsulatela.org 
   2. เอกสารเดินทางฉุกเฉิน 
       Emergency Travel Document 
  227   ci@thaiconsulatela.org 
   3. บัตรประจำตัวประชาชนไทย
       Thai ID card

  225  thaiid@thaiconsulatela.org
   4. การตรวจลงตราเข้าไทย
       Visa application 
  230  visa@thaiconsulatela.org
   5. การลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับคนไทย
       Thailand Pass application for Thais
   กด 0     thailandpass@thaiconsulatela.org
   6. การลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับชาวต่างชาติ
     
Thailand Pass application for foreigner
    204 
หรือ  225   
thailandpass@thaiconsulatela.org
   7. คุ้มครองคนไทยฯ (แจ้งเหตุตกทุกข์) 
       Protection for Thais  
  216  protection@thaiconsulatela.org 
   8. การรับรองนิติกรณ์เอกสาร 
       Documents legalization 
  220  lg@thaiconsulatela.org
   9. การจดทะเบียนสมรส / หย่า
       Register for Marriage / Divorce 

  220  lg@thaiconsulatela.org
 10. การขอสูติบัตร / มรณบัตร
       Register of Birth / Death Certificate 
  220  lg@thaiconsulatela.org

 

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles