เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ปิดระบบลงทะเบียนขอใบรับรองเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 (เวลา 0.00 น. เวลาประเทศไทย) จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่ามีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศฉบับที่ 5 ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย) ยกเว้นอากาศยานบางประเภท ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าว ต่อไปอีกเพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรค

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จึงขอประกาศแจ้งคนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ดังนี้

(1) ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 ชะลอการเดินทางออกไปก่อนอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ เมื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจะประกาศให้ทราบในโอกาสแรก

(2) ขอให้คนไทยลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยได้ที่ www.thaiconsulatela.org เพื่อแจ้งแผนการเดินทางและเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน (หากมี) เพื่อให้ส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการพิจารณาความจำเป็นที่จะให้มีการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) ตามข้อยกเว้นของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดกการการเดินทางเข้าประเทศไทยของทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จะต้องเข้ารับการกักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine) ในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน ทุกกรณี     

(4) ตามข้อกำหนดล่าสุด ทางการไทยขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนกักตัวเอง (self- quarantine) ในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน ก่อนเดินทาง และหากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยพิจารณาจากอาชีพ สถานที่พัก ลักษณะการใช้ชีวิตทางสังคม รวมถึงกิจกรรมประจำวัน ท่านต้องได้รับการตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 โดยวิธี PCR swab test หรือ วิธีการตรวจหาเชื้อในน้ำลาย (saliva RT-PCR test) ทั้งนี้ หากผลเป็นบวก ท่านจะไม่สามารถร่วมเดินทางไปกับเที่ยวบินพิเศษนี้ได้ อนึ่ง ในการประเมินความเสี่ยง ท่านอาจพิจารณาใช้ประโยชน์จากวิธีประเมินตนเอง (Coronavirus Self-Checker) ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ (CDC) ของสหรัฐฯ ที่ www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html

(5) โปรดตรวจสอบระยะเวลาที่ท่านได้รับอนุญาตจากทางการสหรัฐฯ ให้พำนักในสหรัฐฯ และหากพบว่า ระยะเวลาในการพำนักใกล้จะสิ้นสุดแล้ว หรือยังไม่แน่ใจช่วงเวลาการเดินทางกลับไทย ขอให้ยื่นคำขอขยายเวลาการพำนักในสหรัฐฯ (extension of stay) กับ USCIS (www.uscis.gov/visit-united-states/extend-your-stay)

(6) ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตและของสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่ง (นครลอสแอนเจลิส นครชิคาโก และนครนิวยอร์กอย่างใกล้ชิด สำหรับคนไทยที่ตกค้างยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้และประสบปัญหา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานและให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่มีเครือข่ายอยู่แล้ว ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้

* สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน www.thaiembdc.org / consular@thaiembdc.org / Hotline (202) 999 7690 (202) 465 0938 (202) 431 7766

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส www.thaiconsulatela.org / consular@thaiconsulatela.org / Hotline (323) 580 4222 (323) 552 3227 (747) 334 4558 (818) 292 7591

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก www.thaiconsulatechicago.org / info@thaiconsulatechicagoorg / Hotline (773) 294 5933

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก www.thaicgny.com / info@thaicgny.com / Hotline (646) 842 0864

 

 

ข้อมูลสำหรับเตรียมเอกสารเพื่อการเดินทางกลับประเทศไทย

การเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษหรือการเดินทางกลับประเทศไทยภายหลังจากรัฐบาลไทยอนุญาตอากาศยานขนส่งคนโดยสารเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยได้ จะต้องมีเอกสารดังนี้

1. หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่
2. ใบรับรองแพทย์ Fit-to-fly ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบหาสถานพยาบาลที่สามารถออกใบรับรองแพทย์ฯ ได้ที่นี่ และสามารถดูตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ฯ ได้ที่นี่

 

 

ช่องทางการติดต่อสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ ขอให้ผู้เดินทางติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน legalization@thaiembdc.org
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก thaiid@thaiconsulatechicago.org
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส info@thaiconsulatela.org
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก info@thaicgny.com

 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ในช่วยแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

  1. วีซ่าสหรัฐฯ กำลังจะหมดอายุ ต้องทำอย่างไร
  1. แบบลงทะเบียนข้อมูลคนไทยที่กำลังเดินทาง/พำนักในสหรัฐฯ (โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน) กับแบบลงทะเบียนคนไทยเพื่อขอเดินทางกลับประเทศไทย (โดยกรมการกงสุล) ต่างกันอย่างไร
  • แบบลงทะเบียนข้อมูลคนไทยที่กำลังเดินทาง/พำนักในสหรัฐฯhttps://www.cognitoforms.com/RoyalThaiEmbassy1/RegistrationFormForThaiNationalsTravelingToOrResidingInTheUS จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อ 1) รวบรวมข้อมูลให้ส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องใช้เตรียมความพร้อมในการคัดกรองและกักกันตัวผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง และ 2) เป็นช่องทางในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่าง ๆ ให้ผู้เดินทางทราบ
  • สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังไม่มีข้อมูลว่า การจำกัดจำนวนคนไทยเข้าประเทศวันละไม่เกิน 200 คน จะใช้วิธีการคัดเลือก / จองคิวแบบใด ขอให้ติดตามข่าวสารจากสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป

 

  1. ในระหว่างนี้ ยังขอทำหนังสือเดินทางไทยได้หรือไม่
  • ในการทำหนังสือเดินทางไทย ผู้ร้องต้องมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเองเพื่อยืนยันตัวบุคคล ถ่ายรูปและบันทึกข้อมูลชีวมาตร (biometric) ซึ่งไม่สามารถทำทางไปรษณีย์หรือทางออนไลน์ได้
  • โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังรุนแรง และหลายรัฐมีคำสั่งให้ประชาชนอยู่แต่ในเคหะสถาน สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงจำเป็นต้องงดให้บริการทำหนังสือเดินทางแก่ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่
  • ผู้มีความจำเป็นเร่งด่วน (เช่น ต้องกลับประเทศไทยโดยด่วน) ยังสามารถขอหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity – CI) เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ โดยส่งข้อมูลมาที่อีเมล passport@thaiconsulatela.org
  • ส่วนการบริการกงสุลอื่น ๆ เช่น งานสัญชาติและนิติกรณ์ สามารถสอบถามได้ที่อีเมล lg@thaiconsulatela.org

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles