มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย

วิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด! โปรดตรวจสอบการให้บริการของสายการบินอีกครั้งก่อนจะกรอกฟอร์ม

>> กรอกออนไลน์! แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย <<

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงการณ์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นการยกระดับขึ้นสู่การบังคับใช้มาตรการขั้นสูงสุดเพื่อให้รัฐมีช่องทางตามกฎหมายเข้าควบคุมหรือบริหารสถานการณ์ โดยสามารถนำมาตรการอื่น ๆ มาบังคับใช้เพิ่มขึ้นจากเดิม

ระหว่างนี้ รัฐบาลขอให้ประชาชนวางใจในระบบสาธารณสุขของประเทศ โปรดดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และให้ความร่วมมือกับทางการในการปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด ตลอดจนรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางช่องทางที่เป็นทางการ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแจ้งข้อแนะนำในการเดินทางโดยเครื่องบินเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ดังนี้

ผู้โดยสารสัญชาติไทย ต้องมี (1) หนังสือรับรองจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนักให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร และ (2) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly health certificate)

ผู้โดยสารต่างชาติ จะเข้าประเทศไทยได้ ถ้าเข้าข่าย (1) ได้รับการยกเว้นจากนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงการต่างประเทศตามความเจำเป็น (2) ผู้ส่งสินค้าตามความจำเป็น ซึ่งต้องเดินทางออกโดยเร็วเมื่อเสร็จภารกิจ (3) นักบินหรือเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องที่ปฏิบัติงาน มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน (4) คณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาต หรือ ผู้แทนรัฐบาลที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย พร้อมครอบครัว โดยต้องมีหนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (5) มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตจากทางการไทยให้ทำงานในประเทศไทย และใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และ (6) เปลี่ยนเครื่องภายใน 24 ชั่วโมงและมีใบรับรองแพทย์ Fit to Fly โดยอนุญาตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่านั้น

ขั้นตอนการยื่นขอรับหนังสือรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ฯ

1. เมื่อได้รับใบรับรองแพทย์แล้ว ให้ยื่นแบบฟอร์มขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยและสำเนาเอกสารประกอบ ผ่านระบบออนไลน์จากลิงค์ >> แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทย 
โปรดเตรียมเอกสารทุกรายการดังต่อไปนี้เพื่อใช้แนบในระบบออนไลน์ (1) สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง  (2) สำเนาหลักฐานการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินกลับไทย  (3) สำเนาใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate)

2. จากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดทำหนังสือรับรองฯ และส่งไฟล์สแกนภาพสีของหนังสือรับรองฯ ให้ผู้ยื่นคำร้องกลับทางอีเมล์ ซึ่งผู้ยื่นคำร้องสามารถนำไปพิมพ์ภาพสีและแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินต่อไป

หรือ (ซึ่งใช้เวลานานกว่าวีธีกรอกออนไลน์) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม PDF.file , DOC.file , หรือ แบบฟอร์มออนไลน์ และส่งแบบฟอร์มพร้อม (1) สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (2) รายละเอียดเที่ยวบินที่จะเดินทางออกจากสหรัฐฯ และ (3) สำเนาใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate)* มายังอีเมล์ consular@thaiconsulatela.org

หลังจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดทำหนังสือรับรองฯ และส่งไฟล์สแกนภาพสีของหนังสือรับรองฯ ให้ผู้ร้องกลับทางอีเมล์ ซึ่งผู้ร้องสามารถนำไปพิมพ์ภาพสีและแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินต่อไป

  • ช่องทางการติดต่อ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ ขอให้ผู้เดินทางขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน legalization@thaiembdc.org
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก thaiid@thaiconsulatechicago.org
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส consular@thaiconsulatela.org
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก info@thaicgny.com

  • เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ผู้เดินทางต้องยื่นแบบฟอร์ม ต.8 (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม PDF.file) หรือลงทะเบียนผ่านระบบ phone application ของท่าอากาศยานไทย (AOT) https://aot-app.kdlab.ai/
  • หากมีข้อสังสัย สามารถติดต่อสอบถามสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ปกติ (323) 962-9574 (เวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 09.00 – 17.00 น.) หรือหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (323) 580-4222 หรือ (323) 552-3227

*หมายเหตุ

รายงานสถานการณ์โคโรนาไวรัส Covid-19

03/30/2020 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตอาณาของ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส สถานะ 30 มี.ค. 2563
03/29/2020
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตอาณาของ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส สถานะ 29 มี.ค. 2563
03/28/2020 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตอาณาของ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส สถานะ 28 มี.ค. 2563
03/27/2020 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตอาณาของ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส สถานะ 27 มี.ค. 2563
03/26/2020 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตอาณาของ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส สถานะ 26 มี.ค. 2563
03/25/2020 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตอาณาของ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส สถานะ 25 มี.ค. 2563
03/24/2020 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตอาณาของ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส สถานะ 24 มี.ค. 2563
03/23/2020 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตอาณาของ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส สถานะ 23 มี.ค. 2563
03/22/2020 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตอาณาของ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส สถานะ 22 มี.ค. 2563
03/21/2020 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตอาณาของ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส สถานะ 21 มี.ค. 2563
03/20/2020 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตอาณาของ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส สถานะ 20 มี.ค. 2563
03/19/2020 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตอาณาของ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส สถานะ 19 มี.ค. 2563
03/17/2020 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตอาณาของ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส สถานะ 17 มี.ค. 2563
03/16/2020 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตอาณาของ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส สถานะ 16 มี.ค. 2563
03/13/2020 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตอาณาของ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส สถานะ 13 มี.ค. 2563

 

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles