คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

1.วีซ่าสหรัฐฯ กำลังจะหมดอายุ ต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถแจ้งขออนุญาตขยายเวลาการอยู่ในสหรัฐฯ ได้ที่ https://www.uscis.gov/visit-united-states/extend-your-stay

ท่านสามารถตรวจสอบว่า วีซ่าสหรัฐฯ ของท่านเข้าข่ายการขออนุญาตขยายเวลาหรือไม่ ได้ที่ https://my.uscis.gov/exploremyoptions/extend_non_immigrant_stay_us

สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนวีซ่า J1 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://j1visa.state.gov/covid-19/

สำหรับนักเรียนนักศึกษาวีซ่า F1 สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือพิเศษ “special student relief” ได้ที่ https://www.uscis.gov/humanitarian/special-situations

การขออนุญาตฯให้แนบ สำเนาการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน และประกาศการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ฉบับที่สี่เพื่อประกอบการพิจารณาของทางการสหรัฐฯ https://www.caat.or.th/th/archives/49757

2. แบบลงทะเบียนข้อมูลคนไทยที่กำลังเดินทาง/พำนักในสหรัฐฯ (โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน) กับแบบลงทะเบียนคนไทยเพื่อขอเดินทางกลับประเทศไทย (โดยกรมการกงสุล) ต่างกันอย่างไร

•  แบบลงทะเบียนข้อมูลคนไทยที่กำลังเดินทาง/พำนักในสหรัฐฯ https://www.cognitoforms.com/RoyalThaiEmbassy1/RegistrationFormForThaiNationalsTravelingToOrResidingInTheUS จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อ 1) รวบรวมข้อมูลให้ส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องใช้เตรียมความพร้อมในการคัดกรองและกักกันตัวผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง และ 2) เป็นช่องทางในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่าง ๆ ให้ผู้เดินทางทราบ

•  สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังไม่มีข้อมูลว่า การจำกัดจำนวนคนไทยเข้าประเทศวันละไม่เกิน 200 คน จะใช้วิธีการคัดเลือก / จองคิวแบบใด ขอให้ติดตามข่าวสารจากสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป

3. ในระหว่างนี้ ยังขอทำหนังสือเดินทางไทยได้หรือไม่

• ในการทำหนังสือเดินทางไทย ผู้ร้องต้องมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเองเพื่อยืนยันตัวบุคคล ถ่ายรูปและบันทึกข้อมูลชีวมาตร (biometric) ซึ่งไม่สามารถทำทางไปรษณีย์หรือทางออนไลน์ได้

• โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังรุนแรง และหลายรัฐมีคำสั่งให้ประชาชนอยู่แต่ในเคหสถาน สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงจำเป็นต้องงดให้บริการทำหนังสือเดินทางแก่ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่

• ผู้มีความจำเป็นเร่งด่วน (เช่น ต้องกลับประเทศไทยโดยด่วน) ยังสามารถขอหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity – CI) เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ โดยส่งข้อมูลมาที่อีเมล passport@thaiconsulatela.org

• ส่วนการบริการกงสุลอื่น ๆ เช่น งานสัญชาติและนิติกรณ์ สามารถสอบถามได้ที่อีเมล lg@thaiconsulatela.org

*   *   *   *   *

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles