วันหยุดราชการ เนื่องในโอกาสวันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเษศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวัน Columbus (Indigenous People Day)


Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles